حذف گاز هیدروژن فلورید از مخلوط نیتروژن و هیدروژن فلورید توسط جذب با قرص های سدیم فلورید

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 اصفهان، شرکت سوخت راکتورهای هسته ای

2 ارومیه، شرکت سیمان ارومیه

چکیده

در این پژوهش از طریق عبور مخلوط گازهای HF و 2N از بستر پر شده حاوی قرص‌های NaF جذب HF توسط بستر مورد بررسی قرار گرفته است. در زمان‌های اولیه عبور گاز از بستر، کلیه HF موجود در گاز توسط قرص‌ها جذب می ‌شود. به علت پایین بودن سرعت جذب، طول منحنی اشباع در بازه زمانی دیده شدن HF در گاز خروجی و اشباع کامل برج زیاد می‌باشد. ظرفیت جذب قرص‌ها در حالت اشباع کامل برابر با 96/5 درصد جرم آنها محاسبه شد. جذب HF توسط قرص‌ها برگشت پذیر بوده به‌طوری که قرص‌ها با قرار گرفتن در محیط گرم بدون اینکه دچار تخریب فیزیکی شوند کلیه HF جذب شده را آزاد می‌نمایند.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Jaccaud M., Faron R., Devilliers D., Romano R., “Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry”, 6th ed., John Wiley and Sons Inc., USA, 14, pp. 379-392 (2003).
[2] Jaccaud M., Faron R., Romano R., “Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry”, John Wiley and Sons Inc., USA, A11, pp. 293-392 (1991).
[3] Groult H., Electrochemistry of Fluorine Production, J. Fluorine Chem., 119, p. 173 (2003).
[4] Groult H., Durand-Vidal S., Devilliers D., Lantelme F., Kinetics of Fluorine Evolution Reaction on Carbon Anodes: Influence of the Surface C---F Films, J. Fluorine Chem., 107, p. 247 (2001).
[5] Groult H., Devilliers D., Durand-Vidal S., Nicolas F., Combel M., Electronic Properties of Passivating Compounds: Application to the Fluorine Evolution Reaction, J. Electrochimica Acta, 44, p. 2793 (1999).
[6] Froning J.F., Richards M.K., Stricklin T.W., Turnbull, S.G., Purification and Compression of Fluorine, J. Ind. and Eng. Chem., 39(3), p. 275 (1947).
[7] Shia G., “Encyclopedia of Chemical Technology”, 5th ed., John Wiley and Sons Inc., USA, 11, pp. 826-852 (2004).
[8] Huber A.P., Dykstra J., Thompson B.H., “Multi Production of Fluorine for Manufacture of Uranium Hexafluoride”, Proceeding of the International Conference on the Peaceful Uses of Atomic Energy, Session E-11, pp.172-181 (1956).
[9] Lantelme F., Groult H., Belhomme C., Morel B., Nicolas F., Interfacial Tension and Fluorine Evolution on a Carbon Anode, J. Fluorine Chem., 127, p. 704 (2006).
[10] Dykstra J., Thompson B.H., Paris W.C., A 25 Pound Per Hour Fluorine Plan, J. Ind. and Eng. Chem., 50(2), p. 1801 (1958).
[11] Fischer J., The Dissociation Pressure of Sodium Bifluoride, J. Am. Chem. Soc., 79(24), p. 6363 (1957).
[12] Higgins T.L., Westrum E.F., Thermochemical Study of the Sodium and Ammonium Hydrogen Fluorides in Anhydrous Hydrogen Fluoride, J. Phys. Chem., 65(5), p. 830 (1961).