تأثیر نمک های پلی فسفات و ناکانول بر اندازه ذره های تری کلسیم فسفات در فرایند رسوب گیری آن

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

تهران، پژوهشگاه صنعت نفت، صندوق پستی 137 ـ 14665

چکیده

در فرایند پلیمریزاسیون استایرن، تری کلسیم فسفات، TCP، به عنوان پایدار کننده سوسپانسیون پلیمر مصرف می ‌شود. اندازه ذره ‌های TCP در قدرت پایدارکنندگی آن و همچنین توزیع اندازه ذره ‌ها و شکل هندسی فراورده ‌ی پلی‌استایرن نقش بسیار مهمی را بازی می‌ نماید. هرچه اندازه ذره‌های TCP کوچکتر باشد، قدرت پوشش آن بر روی قطرات منومر استایرن افزایش یافته و میزان ادغام قطره ‌های منومر، به هنگام برخورد با یکدیگر کاهش می ‌یابد. در نتیجه درصد فراورده کروی شکل با اندازه کوچک و توزیع یکنواخت و باریک افزایش خواهد یافت. در این پژوهش، تأثیر استفاده از ترکیب‌های پلی فسفات معدنی و ناکانول بر اندازه ذره‌ های TCP که طی واکنش رسوبی کلسیم هیدروکسید و اسید فسفریک تهیه شده، مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه‌ های به دست آمده نشان می ‌دهند که حضور سدیم هگزا متافسفات در طی واکنش رسوبگیری کلسیم فسفات، سرعت رشد کریستال‌های TCP را کاهش داده و از تجمع آن‌ها جلوگیری نموده و درنتیجه متوسط اندازه ذره ‌های فراورده از mm 5 (بدون استفاده از هگزا متافسفات) به mm 5 /1 (با استفاده از هگزا متافسفات) کاهش می‌ یابد.  

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Shaghaghi S., Mahdavian A. R., The Effect of Sodium Dodecyl Benzene Sulfonate on Particle Size in Suspension Polymerization of Styrene: A New Investigation, J. Polym. Plast.Technol. Eng., 45, p.109 (2009).
[2] Zerfa M., Brooks B.W., Vinyl Chloride Dispersion with Relation to Suspension Polymerization, Chem. Eng. Sci., 51, p. 3591 (1996).
[3] Bilgic T., Karali M., Savasci O. T., Effect of the Particle Size of the Solid Protective Agent Tricalcium Phosphate and Its in-Situ Formation on the Particle Size of Suspension Polystyrene, Die Angewandte Makromolekulare Chemie, 213, p. 33 (1993).
[4] Moss H.V., "Granular Product Conditioner and Products Made Therewith",US Pat. 2030461 (1933).
[5] Hohenstein W.P., Gardens K., Haward R.N., Elly J., "Suspension Polymerization of Unsaturated Organic Compounds", US Pat. 2652392 (1953).
[6] Vanstrom E.R., Ferry D., Mc-Collough F., "Polymer Suspension Stabilizer", US Pat. 3387925 (1968).
[7] Conn J.F., Jessen L.A., "Process for Producing Hydroxyapatite", US Pat. 4324772 (1982).
[8] Palmer J. W., Rosenstiel T.L., "Process of Preparing Hydroxylapatite", US Pat. 4849193 (1989).
[9] Ackilli J. A., Saleeb F. Z., "Preparation of Tricalcium Phosphate", US Pat. 4891198 (1990).
[10] Maurer A., Raab Gud., Raab Gue., Schmitt R., Schober D., Taenzler R., "Process for the Preparation of Hydroxyapatite", US Pat. 5405436 (1995).
[11] Rodriguez -Lorenzo L. M., Vallet-Regi M., Controlled Crystallization of Calcium Phosphate Apatites, Chem. Mater., 12, p. 2460 (2000).
[12] Keppler H.G., "Preparation of Styrene Suspension Polymer", US Pat. 4433108 (1984).
[13] Murray J.G., "Suspension Stabilizer for P-Methylstyrene Suspension Polymerization", US Pat. 4237255 (1980).
[14] Sohnel O., Garside J., "Precipitation", 1st Ed., Butterworth-Heinemann Ltd. Oxford, p. 75 (1992).
[15] Li C., Crystalline Behaviors of Hydroxyapatite in the Neutralized Reaction with Different Citrate Addition, Powder Technol., 192, p.1 (2009).
[16] Sarda S., Heughebaert M., Lebugle A., Influence of the Type of Surfactant on the Formation of Calcium Phosphate in Organized Molecular Systems, Chem. Mater., 11, p. 2722 (1999).
[17] Lim G. K., Wang J., Ng S. C., Gan L. M., Formation of Nanocrystalline Hydroxyapatite in Nonionic Surfactant Emulsions, Langmuir, 15, p. 7472  (1999).
[18] Murata M., Takahashi T., Kato Y., "Suspension Polymerization Process Using Suspending Agent-Containing", US Pat. 6155505 (2000).
[19] Itoi M., Kuwayama M., Tabei S., "Method for Manufacturing Hydroxyapatite Slurry", US Pat.  6159437 (2000).
[20] Jeffery, G. H., Basset, J., MendTCPm, J., Denny, R. C.,”VOGEL's Text Book of Quantitative Chemical Analysis “; 5th Ed., John Wiley New York, p. 304 (1989).
[21] Wang Y., Zhang S., Wei K.,  Zhao N., Chen J., Wang X., Hydrothermal Synthesis of Hydroxyapatite Nanopowders Using Cationic Surfactant as a Template, Mater. Lett., 60, p. 1484 (2006).
[22] Xiao F., Ye J., Wang Y., Rao P., Deagglomeration of HA During the Precipitation Synthesis, J. Mater. Sci., 40, p. 5439 (2005).
[23] Cengiz B., Gokce Y, Yildiz N., Aktas Z., Calimli A., Synthesis and Characterization of Hydroxyapatite Nanoparticles, Colloids Surface, A 322, p. 29 (2008).