اندازه‌گیری ضریب نفوذ سوخت DMAZ در هوا و تعیین حداقل شعاع انبارداری آن

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، دانشکده شیمی و مهندسی شیمی

2 تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده مهندسی شیمی

3 تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب، دانشکده فنی و مهندسی

چکیده

سوخت مایع نوین دی متیل آمینو اتیل آزید (DMAZ)، بنا به ویژگی‌های شیمی ـ فیزیکی و عملیاتی، جایگزینی مناسب برای سوخت‌های هیدرازینی در صنایع فضایی می‌ باشد. نکته اساسی پس از تولید این سوخت، انبارداری آن می ‌باشد. نشت احتمالی این سوخت از مخزن، ایجاب می‌ کند که شعاع انبارداری آن برای ایمنی کاربران در منطقه نگهداری مخزن تعیین شود. برای تعیین شعاع انبارداری این سوخت، نیاز به اطلاعات ضریب نفوذ آن در هوا می‌ باشد. در این پژوهش، ابتدا با داشتن معادله پایه انتقال جرم، رابطه شعاع انبارداری در حالت کلی استخراج شد. سپس ضریب نفوذ این سوخت در هوا به ‌صورت تجربی با روش لوله استفان در فشار اتمسفری اندازه ‌گیری شد. با معین شدن ضریب نفوذ، می ‌توان شعاع انبارداری این سوخت را در دماهای گوناگون مشخص نمود. نتیجه‌ ها نشان داد که در فشار اتمسفری و در دماهای °C 95/15، °C 05/25، °C 45/39 و °C 05/60 شعاع انبارداری به ترتیب برابر m9/m2/m7/3 و m2/4 است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Edwards T., Liquid Fuels and Propellants for Aerospace Propulsion, Journal of Propulsion and Power, 19, p. 1903 (2003).
[2] Schmidt E.W., “Hydrazine and Its Derivatives”, John Wiley & Sons, New York (2001).
[3] Meyers C.J., Kosowski B.M., “Dimethylamino Ethylazide–A Replacement of Hydrazine Derivatives in Hypergolic Fuel Applications”, International Annual Conference of ICT, Fraunhofer, Germany, pp. 1-4 (2003).
[4] Thompson D., “Tertiary Amine Azides in Hypergolic Liquid or Gel Fuels Propellant System”, US Patent 6,013,143, (2000).
[5] Niknam M., Pakdehi S.G., Zarei A., Investigation of Effective Parameters on Liquid Propellant Storage, 1st International Conference On Propellants, Explosives And Pyrotechnics, Tehran, Iran, (2011).
[6] Wayne B. Geyer “Handbook of Storage Tank Systems - Codes, Regulations And Designs."; Marcel Dekker  Inc., New York, (2000).
[7] Taylor R., Krishna R., “Multi-Component Mass Transfer.”, John Wiley & Sons, Inc., 2nd Ed (1993).
[8] روهنده، ح.، "پارامترهای مؤثر بر خالص­سازی سوخت مایع DMAZ با روش منتخب در مقیاس بنچ و طراحی فرآیند در مقیاس پایلوت"، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، بهار (1390).
[9] Slattery J.C., Mhetar V.R., Unsteady-State Evaporation and the Measurement of a Binary Diffusion Coefficient, Chem. Eng. Sci., 52, p. 1511 (1997).
[10] Timothy S. Kokan, John R. Olds, Jerry M. Seitzman, Peter J. Ludovice, Characterizing High-Energy-Density Propellants For Space Propulsion Applications, Acta Astronautica, 65, p. 967 (2009).
[11] Bruce E. Poling, John M. Prausnitz, John P. O’Connell "The Properties of Gases and Liquids", Mcgraw-Hill Press, 5th Ed., Chapter1 ((2004))1.