نویسنده = حسین امانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کلون و بیان هورمون نوترکیب انسانی پاراتیروئید در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 279-285

صادق مجدی؛ حسین امانی؛ قاسم نجف پور؛ مجید شهبازی


2. بررسی خاصیت ضد باکتریایی نانوذره های نقره در پلی استایرن های انبساطی دیرسوز و استاندارد

دوره 35، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 161-174

یونس کوکبی؛ حسین امانی؛ حسن کریمی نژاد


3. استخراج سلولز و بررسی تولید کربوکسی متیل سلولز از چند منبع ضایعاتی کشاورزی

دوره 35، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 113-120

حسین امانی؛ امیر حسن خواه؛ فرید طالب نیا