نویسنده = صادق مجدی
بررسی کلون و بیان هورمون نوترکیب انسانی پاراتیروئید در مقیاس آزمایشگاهی

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 279-285

صادق مجدی؛ حسین امانی؛ قاسم نجف پور؛ مجید شهبازی


استخراج سلولز و بررسی تولید کربوکسی متیل سلولز از چند منبع ضایعاتی کشاورزی

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 113-120

حسین امانی؛ امیر حسن خواه؛ فرید طالب نیا