تهیه نانوذره های نقره توسط عصاره چهار گونه گیاهی و بررسی ویژگی های ضد میکروبی آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، گروه مهندسی شیمی

2 تهران، پژوهشکده فن‌آوری‌های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا، مرکز تحقیقات ریز فناوری زیستی

3 تهران، پژوهشکده فن آوری های نوین علوم پزشکی جهاد دانشگاهی ـ ابن سینا، مرکز تحقیقات ریز فناوری زیستی

چکیده

روش تهیه سبز، روشی سازگار با محیط زیست، مقرون به صرفه و کارآمد برای تهیه نانوذره ‌های نقره می‌باشد. این روش برتری‌ هایی مانند استفاده از عصاره های ارزان قیمت و در دسترس گیاهان، استفاده از مواد غیر سمی و مواد زیستی سازگار با محیط زیست و همچنین سادگی در مرحله ‌های انجام عملیات را دارا م ی‌باشد. در این پژوهش مخلوط واکنش دارای عصاره گیاهان و نمک نقره نیترات برای تهیه نانوذره‌ های نقره گرما داده شد و تغییر رنگ تدریجی از زرد کمرنگ به رنگ قهوه ای را در مدت زمان گرماخانه‌ ای از خود نشان داد. ویژگی‌ های نانوذره‌ های نقره تهیه شده توسط طیف سنجی نور مرئی ـ فرا بنفش(UV-Vis spectrophotometer)، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) و طیف سنجی پراش اشعه ایکس(XRD) بررسی شد.با بررسی تصویرهای به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی عبوری مشخص شد نانوذره‌ های نقره تهیه شده دارای شکل کروی و اندازه‌ ای بین ٥ تا ٢٥ نانومتر هستند. نانوذره‌ های نقره تهیه شده فعالیت ضد میکروبی خوبی در برابر دو گونه باکتریایی (اشریشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس) از خود نشان دادند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] McNeil S. E., Leukoc J., Nanotechnology for the Biologist,  J Leukoc Biol., 78: 585-594 (2005).
[2] Wang S., Chen T., Chen R., Hu Y., Chen M., Wang, Y., Emodin Loaded Solid Lipid Nanoparticles: Preparation, Characterization and Antitumor Activity Studies, International Journal of Pharmaceutics, 430: 238-246  (2012)
[3] Yamasaki S., Yamada T., Kobayashi H., Kitagawa H., Preparation of Sub-10 nm AgI Nanoparticles and a Study on their Phase Transition Temperature, Chemistry-An Asian Journal,  8: 73-75 (2013).
[4] ذاکری م.، فصیحی ج.، تولید نانوذرات طلا با استفاده از توده زیستی گندم و ببرسی پارامترهای موثر، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)30، 35 تا 41 (1390).
[5] Hu, J., Cai W., Li Y., Zeng, H., Oxygen-Induced Enhancement of Surface Plasmon Resonance of Silver Nanoparticles for Silver-Coated Soda-Lime Glass, Journal of Physics: Condensed Matter, 17: 5349-5354 (2005).
[6] Choi B., Lee H., Jin S., Chun S., Kim S., Characterization of the Optical Properties of Silver Nanoparticle Films,Nanotechnology, 18 : 1-5 (2007).
[7] Lu Y., Spyra P., Mei Y., Ballauff M., Pich A., Composite Hydrogels: Robust Carriers for Catalytic Nanoparticles, Macromolecular Chemistry and Physics, 208: 254-261 (2007).
[8] Song H.Y., Ko K.K., Oh I.H.,  Lee, B.T.,  Fabrication of Silver Nanoparticles and Their Antimicrobial Mechanisms, European cells & Materials, 11: 58 (2006).
[9] Homaunfar V., Tohidi S.H., Grigoryan G., Characterization of Sol-Gel Derived Cuo@Sio2 Nanocatalysts towards Gas Phase Reactions, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 32: 37-44 (2013).
[10] Maheswari R. U., Prabha A. L., Nandagopalan V., Anburaja V.,  Green Synthesis of Silver Nanoparticles by Using Rhizome Extract of Dioscorea oppositifolia L. and Their Anti Microbial Activity Against Human Pathogens, Journal of Pharmacy and Biological Sciences, 1: 38-42 (2012).
[11] Shrivastava S., Bera T., Roy A., Singh G., Ramachandrarao P., Dash, D., Characterization of Enhanced Antibacterial Effects of Novel Silver Nanoparticles, Nanotechnology. 18: 1-9 (2007).
[12] Kamali M., Ghorashi S. A. A., Asadollahi M.A., Controlled Synthesis of Silver Nanoparticles Using Citrate as Complex Agent: Characterization of Nanoparticles and Effect of pH on Size and Crystallinity, Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering (IJCCE), 31: 21-28 (2012).
[13] Bajpai S.K., Yallapu M.M., Bajpai M., Tankhiwale R., Thomas V., Synthesis of Polymer Stabilized Silver and Gold Banostructures, Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 7: 2994-3010 (2007).
[14] Guari Y., Thieuleux C., Mehdi A., Reye C. R.,  Corriu J. P., Gomez-Gallardo S., Philippot K., Chaudret B.,In Situ Formation of Gold Nanoparticles within Thiol Functionalized HMS-C16 and SBA-15 Type Materials via an Organometallic Two-Step Approach, Chemistry of Materials, 15: 2017-2024 (2003).
[15] Mayya K. S., Schoeler B., Caruso F.,Preparation and Organization of Nanoscale Polyelectrolyte-Coated Gold Nanoparticles, Advanced Functional Materials, 13: 183-188 (2003).
[16] Ohno K., Koh, K. Tsujii Y., Fukada T.,Fabrication of Ordered Arrays of Gold Nanoparticles Coated with High-Density Polymer Brushes, Angewandte Chemie International Edition, 42: 2751-2754 (2003).
[17] غلامی شعبانی م.، ایمانی ا.، رزاقی ابیانه م.، ریاضی غ.، چیانی م.، خادمی س.، چمنی م.، اکبرزاده، ع.، بررسی خواص آنتی باکتریال سطوح دارای پوشش نانو ذرات نقره زیست سنتز شده با قارچ فوزاریوم اگزیسپورومدر مقیاس آزمایشگاهی، مجله علمی پژوهشی زیست فناوری میکروبی، دانشگاه آزاد اسلامی، 3: 24 (1390).
[18] Zare B., Babaie Sh., Setayesh N., Shahverdi A.R., Isolation and Characterization of a Fungus for Extracellular Synthesis of Small Selenium Nanoparticles,Journal of Nanomedicine, 1: 13-19 (2013).
[19] Shankar S.S., Ahmad A., Sastry, M., Geranium Leaf Assisted Biosynthesis Of Silver Nanopaerticles, Biotechnology Progress, 19: 1627-1631 (2003).
[20] Plyuto Y., Berquier J. M., Jacquiod C., Ricolleau C., Ag nanoparticles Synthesised in Template-Structured Mesoporous Silica Films on a Glass Substrate, Chemical Communications, 17: 1653-1654  (1999).
[21] Tan W.B., Zhang Y.,Surface Modification of Gold and Quantum dot Nanoparticles with Chitosan for Bioapplications, Journal of Biomedical Materials Research Part A, 75: 56-62 (2005).
[22] Yong Song J., Soo Kim B., Rapid Biological Synthesis Of Silver Nanoparticles Using Plant Leaf Extracts, Bioprocess and Biosystems Engineering, 32: 79-84 (2009).
[23] Tanori J., Pileni M.P.,Control of the Shape of Copper Metallic Particles by Using a Colloidal System as Template, Langmuir. 13: 639-646 (1997).
[24] نقش ن.، صفری م.، حاج مهرایی پ.، بررسی اثر نانوذرات نقره بر رشد باکتری اشرشیا کلی، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، 6 ،65 تا 68 (1391).
[25] Lin D. H., Xing B. S., Phytotoxicity of أanoparticles: Inhibition of Seed Germination and Root Growth, Environmental Pollution, 150: 243-250 (2007).
[26] Martel S., Method and System for Controlling Micro-Objects or Micro-Particles, United States patent. US 20100215785; Appl. 11/145, 007 (2005).
[27] Jones G.L., Muller C.T., O’Reilly M., Stickler D. J., Effect of Triclosan on the Development of Bacterial Biofilms by Urinary Tract Pathogens on Urinary Catheters, Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 57: 266-272 (2006).
[28] Amanda S., Mohammad F., John J., Schlager D., Syed A., Metal-Based Nanoparticles and Their Toxicity Assessment, Journal of Nanomedicine & Nanotechnology, 2: 544-568 (2010).