بررسی خواص فیزیکی نانوفیتوزم تهیه شده از عصاره غنی از ترکیبات فنلی مرزه خوزستانی به روش خشک کن انجمادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهیدبهشتی

چکیده

فیتوزم تکنیکی نوین در کپسوله کردن ترکیبات طبیعی به منظور افزایش فراهمی زیستی و جذب ترکیبات موثره دارویی و گیاهی در محیط زیستی بدن می‌باشد. ذرات فیتوزم به دلیل استفاده از فسفولیپیدها به عنوان پوشش، شرایط جذب حداکثری در بافت‌های هدف را فراهم می‌آورد. هدف از این پژوهش ارائه روش مناسب کپسوله کرده عصاره غنی از مواد پلی فنلی مرزه خوزستانی در ساختار فیتوزوم است. برای کپسوله کردن عصاره در فیتوزم از روش آبدهی لایه نازک و سپس اعمال امواج مافوق صوت و در نهایت خشک کن انجمادی استفاده شد. ساختارهای فیتوزمی ساخته شده ازنظر اندازه ذره، ریخت‌شناسی، زمان و مکانیسم رهایش مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که ذرات فیتوزمی در ابعاد ۲/۸۲ نانومتر در مدت زمان ۶ ماه پایداربوده و اندازه ذرات و ریخت‌شناسی در طول ۶ ماه تغییری نکرده‌ است و همچنین ذرات فیتوزمی عصاره پلی‌فنلی مرزه خوزستانی توسط مکانیسم رهایش Korsmeyer تفسیر و توانایی رهاسازی کنترل شده براساس مکانیسم انتشار فیکان (انتقال فازI ) تایید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات