مدل سازی و تحلیل ترمودینامیکی تعادل آب- نمک و دی اکسید کربن به کمک معادله حالت ePC-SAFT

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران

2 Iran university of science and technology, Narmak, Tehran

چکیده

مولکول های آب دارای پیوند های هیدروژنی قوی هستند. از طرفی حضور یون‌ها در محلول باعث رفتار غیر ایده-آل آب می‌شود. هنگامی که آب و نمک در تعادل با گازی مانند دی اکسید کربن قرار می گیرند، یک سیستم دوفازی با نیروهای پیچیده بین ملکولی را تشکیل می دهند. در این پژوهش، هدف آن است که تعادل آب حاوی نمک سدیم کلرید و گاز دی اکسید کربن، مدل سازی گردد. مدل سازی تعادل ترمودینامیکی این سیستم با استفاده از معادله حالت ePC-SAFT انجام شده است. معادله حالت الکترولیتی ارائه شده، ترکیبی از معادله حالت PC-SAFT و تئوری دبای هوکل می‌باشد. حضور نیرو‌های بین مولکولی دافعه، پراکندگی و تجمعی توسط معادله حالت PC-SAFT و نیرو‌های الکترواستاتیکی توسط تئوری دبای هوکل محاسبه می‌شوند. در این تحقیق، ابتدا پیاده سازی این معادله صحت سنجی شده است و قابلیت پیش بینی معادله حالت ePC-SAFT برای سیستم‌ خالص غیرتجمعی و تجمعی، مورد بررسی قرار گرفته است. سپس پیش بینی رفتار فازی برای سیستم-های آب-نمک، آب- دی اکسید کربن و سیستم سه جزئی آب- نمک-دی اکسید کربن انجام شده است. در انتها، با توجه به داده های تجربی از منابع معتبر، رگرسیون پارامتر اندرکنش دوتایی آب- دی اکسید کربن در سیستم آب-دی اکسید کربن و آب-دی اکسید کربن- نمک صورت گرفته است. معادله حالت ذکر شده، داده-های آزمایشگاهی را برای محلول الکترولیت مورد نظر با دقت مناسبی پیش‌بینی نموده است، که درصد انحراف نسبی میانگین از داده‌های آزمایشگاهی فشار بخار اشباع بدون تنظیم پارامتر kij و با تنظیم kij، به ترتیب برابر با21.46 و 14.61، حاصل شده است. در این پژوهش مشاهده گردید که حضور یون‌ها در محلول، تاثیر کمی بر اندرکنش دوتایی آب- دی اکسید کربن دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات