سنتز پلیمر قالب مولکولی گزینش‌پذیر و کاربرد آن در استخراج فولیک‌اسید

نوع مقاله : کوتاه پژوهشی

نویسندگان

دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش سنتز پلیمر قالب مولکولی فولیک‌اسید برای شناسایی و اندازه‌گیری سریع و آسان فولیک‌اسید  با استفاده از دستگاه فلورسانس می‌باشد. در سنتز پلیمر قالب مولکولی برای افزایش استحکام و پایداری پلیمر، مقدارهای نسبت‌های مولی مونومر عاملی، اتصال‌دهنده عرضی و حلال مورد استفاده باید بهینه شوند. برای سنتز پلیمر از مونومر عاملی آکریل‌آمید، اتصال‌دهنده عرضی اتیلن‌گلیکول‌دی‌متا‌آکریلات و مولکول الگوی فولیک‌اسید استفاده شد و نسبت‌های مولی بهینه مونومر عاملی، اتصال‌دهنده عرضی و حلال با استفاده از دستگاه فلورسانس به‌دست آمدند. این مواد با محلول سل-‌ژل به‌دست آمده از افزودن تترا‌اتیل‌ارتو‌سیلیکات، اتانول، اسید‌کلریدریک و آب مخلوط شد. پلیمریزاسیون به روش سل-ژل سبب تشکیل شبکه سه‌ بعدی پلیمری در کم‌ترین زمان و بدون نیاز به اعمال دما و فشار  بالا  شد. از جمله برتری‌های این پلیمر، توانایی در اندازه‌گیری دقیق  فولیک اسید که یک ترکیب زیستی مهم برای سلامت انسان می‌باشد، تکرار پذیری زیاد، قابلیت استفاده مجدد، سهولت سنتز، مقرون به صرفه بودن و عدم ایجاد آلودگی برای محیط زیست می‌باشد. پلیمر قالب‌گیری شده برای استخراج فولیک‌اسید از درون نمونه حقیقی محلول قرص فولیک‌اسید در حلال دی‎متیل‌فرم‌آمید مورد استفاده قرار گرفت. تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی پلیمر پیش و پس از شست‌و‌شو توسط حلال بهینه، منحنی استاندارد و ظرفیت جذب پلیمر نیز بررسی شدند. مطابق نتیجه‌ها در سنتز پلیمر فولیک‌اسید، نسبت‌های مولی بهینه مولکول الگو، مونومر عاملی و اتصال‌دهنده عرضی ۱:۶:۲۰ به‌دست آمد. با استفاده از تصویرهای میکروسکوپ الکترونی روبشی پس از شست‌و‌شو پلیمر، به دلیل خروج مولکول‌های فولیک‌اسید از درون شبکه آن، حفر‌ه‌ها با اندازه‌های nm 285-140 در پلیمر ایجاد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[2] Beitollahi H., Ghofrani Ivari S., Torkzadeh-Mahani M., Voltammetric Determination of 6-Thioguanine and Folic Acid using a Carbon Paste Electrode Modified with ZnO-CuO Nanoplates and Modifier, Materials Science and Engineering: C 69: 128-133 (2016).
[4] Modupe O., Maurras J.B., Diosady L.L., A Spectrophotometric Method for Determining the Amount of Folic Acid in Fortified Salt, Journal of Agriculture and Food Research, 2: 100060 (2020).
[5] Farajzadeh M.A., Niazi S., Sattari Dabbagh M., Development of Dispersive Solid Phase Extraction Utilizing Folic Acid as an Efficient and Green Sorbent Followed by Dispersive Liquid–Liquid Microextraction for the Extraction of Some Plasticizers from Aqueous Samples, Journal of Separation Science, 43(23): 4314-4321 (2020).
[6] Cinková K., et al., Simple and Rapid Quantification of Folic Acid in Pharmaceutical Tablets using A Cathodically Pretreated Highly Boron-Doped Polycrystalline Diamond Electrode, Analytical Letters, 49(1): 107-121 (2016).
[10] فرجی م.، آزادنیا ا.، خسروی دارانی ک.، استخراج و اندازه‌گیری فولیک‌اسید در نان غنی شده، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3)32: 1 تا 11 (1392).
[11] Li C., Yang Q., Wang X., Arabi M., Peng H., Li J., ... & Chen L., Facile Approach to the Synthesis of Molecularly Imprinted Ratiometric Fluorescence Nanosensor for the Visual Detection of Folic Acid, Food chemistry, 319: 126575 (2020).
 [12] Mori K., Hirase M., Morishige T., Takano E., Sunayama H., Kitayama Y., ... & Takeuchi T., A Pretreatment‐Free, Polymer‐Based Platform Prepared by Molecular Imprinting and Post‐Imprinting Modifications for Sensing Intact Exosomes, Angewandte Chemie International Edition, 58(6): 1612-1615 (2019).
[13] Şensoy K.G., Muti M., Karagözler A.E., Highly Selective Molecularly Imprinting Polymer-based Sensor for the Electrochemical Determination of Metoxuron, Microchemical Journal, 158: 105178 (2020).
[14] Bakas I., et al. Electrochemical Impedimetric Sensor based on Molecularly Imprinted Polymers/Sol–Gel Chemistry for Methidathion Organophosphorous Insecticide Recognition, Talanta, 130: 294-298130 (2014).
[15] Faraji M., Mahmoodi-Maymand M., Dastmalchi F., Green, Fast and Simple Dispersive Liquid-Liquid Microextraction Method by using Hydrophobic Deep Eutectic Solvent for Analysis of Folic Acid in Fortified Flour Samples before Liquid Chromatography Determination, Food chemistry, 320: 126486 (2020).
[16] Sadeghi H., Shahidi S.A., Naghizadeh Raeisi S., Ghorbani-HasanSaraei A., Karimi F., Electrochemical Determination of Folic Acid in Fruit Juices Samples Using Electroanalytical Sensor Amplified with CuO/SWCNTs and 1-Butyl-2, 3-dimethylimidazolium Hexafluorophosphate, Chemical Methodologies, 4(6): 743-753 (2020).
[17] Li W., Zhang X., Miao C., Li R., Ji Y., Fluorescent Paper–based Sensor based on Carbon Dots for Detection of Folic Acid, Analytical and bioanalytical chemistry, 412: 2805-2813 (2020).