سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت کاتالیستی نانو چند سازه‌های اصلاح‌پذیر نقره

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان

2 کارشناسی ارشد شیمی معدنی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

سیستم‌های کاتالیستی ناهمگن پلی(1-وینیل ایمیدازول)-نقره، p(VI)-Ag، و پلی(1-وینیل ایمیدازول)-نقره-کواترنیزه، ،Q-p(VI)-Ag، متشکل از نانو ذرات بارگذاری شده درون ماتریس‌های p(VIm) و Q-p(VIm) در اکسایش گزینشی الکل‌های بنزیلی، کاهش نیتروفنل مورد مطالعه قرار گرفتند. نانو کامپوزیتهای p(VI)-Ag و Q-p(VI)-Ag توسط تکنیک‌های مختلفی هم‌چون طیف سنجی FT-IR، SEM، TEM و AA شناسایی شدند. فعالیت کاتالیستی این ترکیبات با در نظر گرفتن پارامترهای مختلفی همچون دما، مقدار کاتالیست و غیره بررسی شد. . کاتالیست مورد استفاده بعد از اتمام واکنش از مخلوط واکنش جدا شد و 3 بار دیگر بدون اینکه کاهش قابل توجهی در رفتار کاتالیستی آن مشاهده شود مورد استفاده قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات