امکان‌سنجی فنی و برنامه‌ریزی بهینه فرایند بازگردانی گاز در یک مخزن گاز میعانی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

بازگردانی گاز روشی رایج برای بهبود تولید از مخازن گاز میعانی است و به ‌دلیل کم‌هزینه بودن در مقایسه با حفر چاه های جدید مورد استقبال قرار گرفته است. استفاده از ارزش خالص فعلی که در آن هم عامل زمان و هم هزینه دیده می‌شود، روشی مطمئن در ارزیابی این فرایند است. با توجه به هزینه‌های تاسیسات تزریق و مشکل‌های تولیدی که تزریق گاز با خود به همراه دارد، یافتن روش‌های جدید برای برنامه‌‍‌ریزی و بهینه‌سازی تزریق گاز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش سعی شده است که با تلفیق نرم‌افزارهای بهینه‌ساز و شبیه‌ساز مخازن و با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی تکاملی، مقدار بهینه بازگردانی گاز و همچنین مقدار بهینه گاز تولیدی مشخص شود. روش مورد استفاده در این پژوهش بر روی یک مطالعه موردی بازگردانی گاز در مخازن گاز میعانی پیاده شده است. حالت‌های گوناگونی از متغیرهای بهینه‌سازی، در این کار مورد تحلیل قرار گرفته است. بررسی‌های انجام شده در این کار نشان می‌دهد، با بازگردانی گاز تولیدی در مخزن مورد مطالعه می‌توان ارزش خالص فعلی را تا حدود 30 درصد، افزایش داد. همچنین تولید و بازگردانی بخشی از گاز در فرم بهینه، عمر مخزن مورد نظر را با توجه به محدودیت‌های اقتصادی در نظر گرفته شده از 10 سال به 18 سال افزایش می‌دهد. علاوه بر این، با بررسی دقیق‌تر، این نتیجه به‌دست آمد که با توجه به بالاتر بودن قیمت گاز تزریقی در فصول سرد نسبت به فصول گرم، می‌توان در این فصول 65 درصد گاز تولیدی را در فصول گرم به مخزن باز گرداند. با انجام حساسیت‌سنجی روی نتیجه‌های بهینه‌سازی مشخص شد، قیمت گاز بازگردانی شده و همچنین مقدار غنای میعانات گازی تأثیر بسزایی در مقدار بهینه گاز بازگردانی شده دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1]  Balogun O., Alli A., Ogbuli A., Apampa Y., Bahry A., Fasasi R., "Evaluating Gas Recycling Scheme in a Retrograde Gas Condensate Field under Contractual Supply Obligations: Niger-Delta Case Study", SPE Nigeria Annual International Conference and Exhibition, Lagos, Nigeria, 31 July-2 August (2017).
[2] Adel H., Tiab D., Zhu T., "Effect of Gas Recycling on the Enhancement of Condensate Recovery, Case Study: Hassi R'mel South Field, Algeria", International Oil Conference and Exhibition in Mexico, Cancun, Mexico, 31 August-2 September, (2006).
[3] Belaifa E., Tiab D., Dehane A., Jokhio S., "Effect of Gas Recycling on the Enhancement of Condensate Recovery in Toual Field Algeria, a Case Study", SPE Production and Operations Symposium, Oklahoma City, Oklahoma, 23-25 March, (2003).
[4] Shadizadeh S.R., Rashtchian D., Moradi S., "Simulation of Experimental Gas-Recycling Experiments in Fractured Gas/Condensate Reservoirs", SPE Gas Technology Symposium, Calgary, Alberta, Canada, 15-17 May, (2006).
[5] Moradi B., Tangsiri Fard J., Rasaei M.R., Momeni A., Bagheri M.B., "Effect of Gas Recycling on the Enhancement of Condensate Recovery in an Iranian Fractured Gas/Condensate Reservoir", Trinidad and Tobago Energy Resources Conference, Port of Spain, Trinidad, 27-30 June, (2010).
[6] Fragoso A., Wang Y., Jing G., Aguilera R., "Improving Recovery of Liquids from Shales through Gas Recycling and Dry Gas Injection", SPE Latin American and Caribbean Petroleum Engineering Conference, Quito, Ecuador, 18-20 November, (2015).
[7] Mohammad Hasanzadeh N., Rafiei Y., Najafzadeh Asl F., "Gas Recycling Process Using Optimization of Integrated Asset Modeling to Enhance Oil Recovery", third international conference on new research achievements in chemistry and chemical engineering, Tehran, Iran, (2016).
[8] Cobanoglu M., Khayrutdinov F., Linthorst S., Iqbal M., "Improving Condensate Recovery of a Rich Sour Gas Condensate Field by Gas Recycling", SPE EOR Conference at Oil and Gas West Asia, Muscat, Oman, 31 March-2 April, (2014).
[9] Nasiri Ghiri M., Nasriani H.R., Sinaei M., Najibi S.H., Nasriani E., Parchami H., Gas Injection for Enhancement of Condensate Recovery in a Gas Condensate Reservoir, Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects, 37(8): 799-806 (2015).
[10] Izuwa N., Ogbunude B.C., Parametric Study of Enhanced Condensate Recovery of Gas Condensate Reservoirs using Design of Experiment, Journal of Petroleum & Environmental Biotechnology, 7(1): 1000529 (2016).
[11] Fragoso A., Trick M., Harding T., Selvan K., Aguilera R., "Coupling of Wellbore and Surface Facilities Models with Reservoir Simulation to Optimize Recovery of Liquids from Shale Reservoirs", SPE Unconventional Resources Conference, Calgary, Alberta, Canada, 15-17 February, (2017).
[13] رضا کاظمی م.، راجی م.، کاربردهای الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی فرایندهای مرتبط با مهندسی شیمی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)38: 229 تا 244 (1398).
[14] Nair N.R.V.D., A Hybrid Pso-Ga Algorithm for Energy Efficient Routing in Ammnet, International Journal for Innovative Research in Science & Technology, 3(3): 17-24 (2016).
[15] Kenyon D., Third Spe Comparative Solution Project: Gas Cycling of Retrograde Condensate Reservoirs, Journal of Petroleum Technology, 39(8): 981-997 (1987).
[16] Shahrabadi A., Dabir B., Sadi, Maryam, Fasih M., Effect of CO2 Concentration in Injecting Gas on Minimum Miscibility Pressure: Compositional Model and Experimental Study, Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering (IJCCE), 31(1): 113-118 (2012).