بررسی تعادل فازی اسید بوتیریک در محلول آبی با استفاده حلال های آلی (متیل اتیل کتون و دی اتیل اتر)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی ،دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 مهندسی شیمی-دانشکده فنی-دانشگاه گیلان

3 دانشگاه گیلان-دانشکده مهندسی شیمی

چکیده

در این تحقیق داده‌های حلالیت و خطوط رابط سیستم‌های سه جزئی (آب + اسید بوتیریک + حلال آلی) در دما 2/298 کلوین و فشار 3/101 کیلو پاسکال اندازه‌گیری شدند. حلال‌های آلی انتخاب شده شامل متیل اتیل کتون و دی اتیل اتر هستند. منحنی‌های حلالیت تجربی به طور آزمایشگاهی با استفاده از روش نقطه ابری تعیین شدند. داده‌های خطوط رابط تجربی توسط تیتراسیون اسید-باز، روش کارل-فیشر و اندازه‌گیری ضریب شکست تعیین شدند. هر دو سیستم سه جزئی مورد بررسی، رفتار نوع یک تعادل مایع-مایع را نشان می‌دهند. معادلات همبستگی اتمر-تابیاس و هند برای تأیید کیفیت داده‌های تعادل مایع-مایع برای هر دو سیستم مورد مطالعه استفاده شدند. به‌منظور سنجش توانایی حلال‌ها در استخراج اسید بوتیریک از محلول آبی، ضرایب توزیع و فاکتورهای انتخاب‌پذیری برای هر دو سیستم مورد مطالعه، محاسبه و گزارش شده است میانگین فاکتور جداسازی برای متیل اتیل کتون 12/41 و برای دی اتیل اتر 71/296 بدست آمد. برای هر سیستم، همبستگی داده‌های خطوط رابط تجربی با استفاده از مدل ترمودینامیکی UNIQUAC و NRTL مورد بررسی قرار گرفتند و پارامترهای برهم‌کنش دوجزیی تخمین زده شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات