سنتز نانو ورقه اکسید گرافن کاهش یافته 32 لایه ای با نواقص کربنی به روش سونو-سالوترمال برای حذف آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین از آب، مطالعه سینتیک و ایزوترم جذب

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی سهند، شهر جدید سهند، تبریز، صندوق پستی: 1996/51335، ایران

2 مدیر مرکز تحقیقات راکتور و کاتالیست، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز

چکیده

در این تحقیق، نانوورقه‌های اکسیدگرافن‌کاهش یافته (rGO) 32 لایه‌ای با نواقص کربنی، به عنوان یک نانو-جاذب، با استفاده از روش تک مرحله‌ای سونو-سالوترمال سنتز شد. خصوصیات این نانو-جاذب با استفاده از آنالیزهای مختلفی همانند XRD، Raman، FESEM، آنالیز 3D، TEM، EDS، FTIR و طیف سنجی UV-Vis تعیین شد. نتایج نشان داد که rGO به خوبی طی فرآیند سونو-سالوترمال و کاهش مؤثر اکسید گرافن تشکیل شد. به طوریکه، با توجه به نتایج آنالیز رامان، کاهش GO به rGO و نیز ایجاد نواقص ساختاری تأیید شد. همچنین با توجه به نتایج طیف‌های UV-Vis، پیک ظاهر شده در طول موج nm 300 در طیف اکسیدگرافن، منسوب به انتقال n به *π پیوندهای C=O موجود در گروه های عاملی، در طیف rGO ظاهر نشد. این نانو-جاذب در حذف سیپروفلوکساسین (آنتی بیوتیک فلوروکینولون)، به عنوان یک آلاینده‌ی مدل از گروه آلاینده های نوظهور، مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس نتایج آزمایشگاهی، بیشینه کارآیی جذب سطحی برای آنتی بیوتیک سیپروفلوکساسین با استفاده از rGO در طول 120 دقیقه حاصل شد (%9/98). همچنین بررسی ایزوترم‌های جذب نشان داد که فرآیند جذب سطحی مذکور منطبق با ایزوترم جذب فرندلیچ است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات