روش موثر و سازگار با محیط زیست جهت تهیه آمیدوآلکیل نفتول ها در شرایط بدون حلال با استفاده از کاتالیزور جدید گرافن اکسید عامل دار شده با 2-آمینوبنزوتیازول و فسفریک اسید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

بخش علوم پایه، دانشکده شیمی، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 – تهران – ایران

چکیده

چکیده : در این کار پژوهشی کاتالیزگر گرافن اکسید عامل دار شده با 2-آمینوبنزوتیازول و فسفریک اسید به عنوان کاتالیزگر ناهمگن جهت تهیه آمیدوآلکیل نفتول ها استفاده شد. نخست گرافن اکسید تک لایه نانوساختار به روش اصلاح شده هامر از اکسایش در حضور اکسنده های قوی مانند سولفوریک اسید ، سدیم نیترات و پتاسیم پرمنگنات تهیه شد و در مرحله بعد بوسیله 2-آمینوبنزوتیازول عامل دار شد. جهت افزایش خواص کاتالیزگری فسفریک اسید بر روی محصول حاصل قرار داده شد. شناسایی کاتالیزگر و حدواسط گرافن اکسید عامل دار شده توسط روش های طیف سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه، پراش اشعه ایکس، میکروسکوپ الکترونی گسیل میدانی، طیف سنجی پراش انرژی اشعه ایکس و آنالیز گرمایی وزن سنجی انجام شد. جهت بررسی کارایی کاتالیزگر در تهیه ترکیبات آلی، واکنش تهیه آمیدوآلکیل نفتول ها در حضور کاتالیزگر در شرایط بدون حلال از واکنش سه جزئی 2-نفتول، آلدئیدها و آمیدها (اوره و استامید) بررسی شد. بمنظور بدست آوردن شرایط بهینه، واکنش در حضور 4-کلروبنزآلدئید با تغییر مقدار کاتالیزگر، دما، زمان و حلال انجام شد که در بهترین حالت مقدار 02/0 گرم کاتالیزگر در زمان 20 دقیقه، شرایط بدون حلال و دمای 70 درجه سانتیگراد محصول با بازده 95 درصد بدست آمد. واکنش در حضور آلدئیدها با گروههای عاملی گوناگون با بازده مناسب انجام شد. کاتالیزگر و روش مورد استفاده سازگار با محیط زیست بوده و از مزایای آنها در دسترس و غیر سمی بودن، عدم استفاده از حلال، زمان کم واکنش، خالص سازی آسان و عدم تولید محصولات جانبی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات