مطالعه برهمکنش منوترپن‌های خطی با نانو ذره بورنیترید (B12N12)

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

تهران، دانشگاه پیام نور، گروه شیمی

چکیده

ترپن ­ها بیش­ تر در گیاهان به عنوان جزء اصلی روغن­ های ضروری (اسانس) می­ باشند. در این کار پژوهشی برهمکنش مونوترپن ­های خطی با نانوذره فولرن بور نیتری (B12N12) بررسی شد. مونوترپن‌های خطی مورد مطالعه میرسن، ژرانیول، ژرانیال و نرال است. محاسبه ­های کوانتومی روی ساختار مونو‌ترپن‌های خطی انجام شد و نوع جذب و جایگاه های جذب مونو‌ترپن‌های خطی روی نانو فولرن بور نیترید B12N12 بررسی شد. انرژی جذب، انرژی انسجام، انرژی بالاترین اوربیتال ملکولی اشغال شده ((HOMO و پایین‌ترین اوربیتال ملکولی اشغال نشدهLUMO)) برای برهمکنش مونو‌ترپن‌های خطی با نانو ذره بورنیترید محاسبه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] شفقت، ع؛ شیمی اسانس­ها و عطر درمانی، نشر نگین سبلان ص ص. 111-151(1390)
[2] سفیدکن، ف؛ شیمی و تهیه صنعتی روغن­های اسانسی، نشر زاوش، ص. 55 (1386)
[3] Vessally E., Dehbandi B., Edjlali L.,  DFT Study on the Structural and Electronic Properties of Pt-Doped Boron Nitride Nanotubes, Russ. J. Phys. Chem., 90: 1217-1223 (2016).
[4] Oku T., Kuno M., Kitahara H., Narita I., Formation, Atomic Structures and Properties of Boron Nitride and Carbon Nanocage Fullerene Materials, Int. J. Inorg. Mater., 3: 597-612 (2001).

[5] Seifert, G., Fowler, R. W., Mitchell, D., Porezag, D., Frauenheim, T., Boron-Nitrogen Analogues of the Fullerenes: Electronic and Structural Properties, Chem. Phys. Lett., 268: 352-358 (1997).

[6] Oku T., Nishiwaki A., Narita, Formation and Atomic Structure of B12N12 Nanocage Clusters Studied by Mass Spectrometry and Cluster Calculation, Sci. Tech. Adv. Mater., 5: 635-638 (2004).
[7] Strout, D. L. Structure and Stability of Boron Nitrides: Isomers of B12N12, J. Phys. Chem. A, 104: 3364-3366 (2000).
[8] Strout D.L., Structure and Stability of Boron Nitrides: The Crossover between Rings and Cages, J. Phys. Chem. A, 105: 261-263 (2001).
[9] Baei, M.T., Ahmadi Peyghan A., Bagheri Z., A DFT Study on CO2 Interaction with a BN Nano-Cage  Bull. Korean, Chem. Soc., 33: 3338-3342 (2012).
[10] بلبل امیری، محدثه؛ ارشدی، ستار؛ عزیزی، زهرا؛ بررسی برهم­کنش گاز خردل بر روی نانولوله­ های آلومینیم ـ نیترید زیگزاگ (0، 4)، (0، 5) و (0، 6)، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4)33: 31 تا 41 (1393).
[11] عبدالشاهی­نژاد، سارا؛ برقعی، سید مهدی؛ سیدی، مجتبی؛ حذف کروم شش ظرفیتی توسط نانوذره­های فریت، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)34: 29 تا 37 (1394).
[12] جورشعبانی، میلاد؛ بدیعی، عیرضا؛ لشگری، نگار؛ محمدی زیارانی، قدسی؛ تهیه و شناسایی نانومتخلخل 16 V-SBA-و کاربرد آن به عنوان کاتالیست در فرایند اکسایش مستقیم بنزن به فنل، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3)34: 13 تا 20 (1394).
[13] زمان خان، حسین؛ آیتی، بیتا؛ گنجی­دوست، حسین؛ تجزیه فتوکاتالیستی فنل به وسیله نانوذرات روی اکسید تثبیت شده بر بستر بتنی، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3 و 4)31: 9 تا 19 (1391).
[14] بشارتی سیدانی، عباس؛ غلامی، محمدرضا؛ تخریب فتوکاتالیستی یک نمونه رنگ آزو به کمک نانوکامپوزیت­های بر پایه TiO2 اصلاح شده با فلزهای Pd، Pt و Ni، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1)34: 39 تا 49 (1394).
[15] باوفا، ص؛ باوفا، ف؛ آموزش کاربردی نرم افزارهای Guassian, ChemOffice, GuassView, HyperChem, AIM انتشارات اندیشه سرا، صص. 31-69 (1388)