تغلیظ عصاره بابونه آلمانی (Matricaria chamomilla) به وسیله غشای نانو فیلتراسیون

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 تهران، دانشگاه تهران، پردیس البرز، گروه مهندسی داروسازی

2 اراک، دانشگاه اراک، دانشکده علوم، گروه شیمی

3 کرج، مرکز تحقیقات گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی، گروه فارماکوگنوزی و داروسازی

چکیده

گیاه بابونه از سالیان دور به علت داشتن مواد مؤثره مفید برای انسان در مصرف­ های دارویی، غذایی و آرایشی و بهداشتی استفاده می‌شود .هدف از تغلیظ عصاره بابونه به ‌وسیله غشای نانو فیلتراسیون استفاده از روشی ساده، ارزان، با گزینش بهتر و بازدهی بالاتر و هم‌چنین خودکارسازی آسان، مقیاس و زمان فرایند کوتاه‌تر، هزینه‌های  پایین‌تر و شرایط بهره‌برداری بهتر است. در این پژوهش تغلیظ عصاره بابونه به روش غشا نانوفیلتراسیون در فشار و سرعت جریان متغیر بررسی شد. عصاره (30/70)به مقدار 1000 میلی‌لیتـــر به روش خیساندن با هم­زدن تهیه شد، هنگام عبور عصاره مایع اثر فشار در بازه­ی 8-6 بار در سرعت جریان 10 متر بر ثانیه بررسی شد، با توجــه به منحنی‌های شار برحسب زمـان، شار عبوری از L/m².h 6/21-4/ 14به L/m2.h8/7-02/6 کاهش یافت. در فشار 7 بار و سرعت جریان 20-10 متر بر ثانیه میزان شار از   L/m².h72-4/14 بـــه L/m2.h9-8/7 رسید. غلظت ماده مؤثره آپی‌ژنین در فشارثابت 7 بار و سرعت جـریان 20-10 متربر ثانیـه از ppm 46/27 به ppm 13/10رسید. آپی ژنین که در زمره فلاونوئیدها می‌باشد و دارای ویژگی ­هایی چون ضدمیکروبی، ضد اسپاسم، ضد اضطراب و ضدسرطان است  در سرعت جریــان ثابت 10 متربرثانیـه و فشار 8-6 بار غلظت از ppm 70/30 به ppm 86/9 کاهش یافت. کاهش غلظت و کاهش شار و افزایش بازده دفع از 88-65 درصد با دیدن تصویرهای گرفته‌شده از سطح غشا نانوفیلتراسیون درنتیجه ایجاد رسوب و گرفتگی و پدیده قطبش غلظتی در زمان انجام فرایند است. با بهبود پارامترهای غشا ازجمـله فشار و سرعت جریان و از بین بردن رسوب و گرفتگی در سطح غشا، می‌توان شار عبوری را افزایش داده و بازده دفع را کاهش داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Koehn F.E., Carter G.T., The Evolving Role of Natural Products in Drug Discovery, Nat. Rev. Drug Discov., 4(3): 206-220 (2005).
[2] Anderson C., Lis-Balchin M., Kirk-Smith M., Evaluation of Massage with Essential Oils on Childhood Atopic Eczema, Phytother. Res, 14(6): 452–456 (2000).
[3] Wilkinson S., Aldridge J., Salmon I., Cain E., Wilson B., An Evaluation of Aromatherapy Massage in Palliative Care, Palliat. Med, 13(5): 409–417 (1999).
[4] Fidler P., Loprinzi C.L., O'Fallon J.R., Leitch J.M., Lee J.K., Hayes D.L., Novotny P., Clemens-Schutjer D., Bartel J., Michalak J.C., Prospective Evaluation of a Chamomile Mouthwash for Prevention of 5-FU Induced Oral Mucositis, Cancer, 77(3): 522–525 (1996).
[5] Carnat A., Carnat AP., Fraisse D., Ricoux L., Lamaison J.L., The Aromatic and Polyphenolic Composition of Roman Camomile Tea, Fitoterapia, 75(1): 32–38 (2004).
[6] Babenko NA., Shakhova EG., Effects of Chamomillarecutita Flavonoids on Age-Related Liver Sphingolipid Turnover in Rats, Exp. Gerontol., 41(1): 32–39 (2006).
[7] Petersen R.J., Composite Reverse Osmosis and Nanofiltration Membranes, J. Membr. Sci, 83(1): 81–150 (1993).
[8] Bowen W., R., Mohammad  A., W., Hilal. N., Characterization of Nanofiltration Membranes for Predictive Purposes -Use of Salts, Uncharged Solutes and Atomic Force Microscopy, J. Membrane.Sci, 126(1): 91-105 (1997).
[9] Eriksson P., Nanofiltration Extends the Range of Membrane Filtration, Environm. Frog, 7(1): 58-62 (1988).
[11] Shahtalebi A., Sarrafzadeh M.H., Montazer Rahmati M.M., Apication of Nanofiltration Membrane in The Seperation of Aminoxicillin from Pharmaceutical Wastewater, Iran.  J. Environ. Health. Sci. Eng, 8(2):109-116 (2011).
[12] Srivastava J.K., Gupta S., Antiproliferative and Apoptotic Effects of Chamomile Extract in Various Human Cancer Cells, J. Agric. Food. Chem., 55(23): 9470–9478 (2007).
[13] سنایی­پور، حمیدرضا؛ عبادی عموقین، آبتین؛ مقدسی، عبدالرضا؛ کارگری، علی؛ قنبری، داود؛ شیخی مهرآبادی، زهرا؛ قائمی، مجتبی؛ مطالعه خواص جداسازی گاز در غشای آلیاژی پلیمری جدید ABS/PVAc، نشریهشیمیومهندسیشیمیایران، (2) 30: 43 تا51 (1390).
[14] Oluranti Agboola., Jannie Maree., Richard Mbaya., Andrei Kolesnikov., Rotimi Sadiku., Arne Verliefde., and Arnout D Haese., Microscopical Characterizations of Nanofiltration Membranes for the Removal of Nickel Ions from Aqueous Solution, Korean. J. Chem. Eng, 32(4): 731-742 (2015).