تهیه و تعیین ویژگی های یک نانو کامپوزیت نوین نقره/ نشاسته- پلی (دی فنیل سولفونیل فتالات) و بررسی رهایش دارویی آن

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

امروزه در پزشکی و دارورسانی از نانوکامپوزیت های پایه پلیمری استفاده می شود در این بین نانوکامپوزیت های غیر سمی، سازگار با محیط زیست و دارای ویژگی­ های ویژه در رهایش دارو از اهمیت به­ سزایی برخوردار هستند. در این پژوهش مقداری نانو کامپوزیت­ های نوین بر پایه پلی ­استر با استفاده از نانو ذره­ های نقره/ نشاسته- پلی (دی فنیل سولفونیل فتالات) تهیه شد. ساختار و ریخت شناسی این نانو کامپوزیت­ ها با استفاده از طیف­ های FT-IR، XRD، DLS و FE-SEM بررسی شد. طیف­های FT-IR تشکیل آلیاژ پلیمری و نانو کامپوزیت را تأیید می ­کنند. تصویرهای SEM  نشان می­ دهند که نانو ذره­ های نقره در ماتریس پلمیری پخش شده اند. میزان جذب آب و انتشار دارویی این نانو کامپوزیت­ ها بر اساس مقدارهای گوناگون از نانو ذره ­های نقره بررسی شد. آلیاژ پلیمری نشاسته - پلی (دی فنیل سولفونیل فتالات) بیش ترین مقدار تورم را داشت و همچنین بارگیری و رهایش دارو در نانو کامپوزیت­ ها به ­طور تقریبی با افزایش مقدار نانو ذره­ های نقره کاهش یافته است .نانو کامپوزیت نوین هم به دلیل داشتن ذره­ های نانو نقره که ویژگی ضد میکروبی و دارویی دارد و هم به دلیل رهایش ویژه می ­تواند به عنوان یک حامل مؤثر دارویی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Chomoucka J., Drbohlavova J., Huska D., Adam V., Kizek R., Hubalek J., Magnetic Nanoparticles and Targeted Drug Delivering, Pharm. Res., 62(2): 144-149 (2010).
[2] Silva A.R., Zaniquelli M.E.D., Baratti, M.O., Jorge, R.A., Drug Release from Microspheres and Nanospheres of Poly(lactide-co-glycolide) without Sphere Separation from the Release Medium, J. Braz. Chem. Soc., 21: 214-225 (2010).
[3] Choi S.H., Kim D.H., Raghu A.V., Reddy K.R., Lee H.-I., Yoon K.S., Jeong H.M., Kim B.K., Properties of Graphene/Waterborne Polyurethane Nanocomposites Cast from Colloidal Dispersion Mixtures, Journal of Macromolecular Science Part B., 51: 197-207 (2012).
[4] Han S.J., Lee H.-I., Jeong H.M., Kim B.K., Raghu A.V., Reddy K.R., Graphene Modified Lipophilically by Stearic Acid and Its Composite with Low Density Polyethylene, Journal of  Macromolecular  Science Part B, 53(7): 1193-1204 (2014).
[5] Hassan M., Reddy K.R., Haque E., Minett A.I., Gomes V.G., High-Yield Aqueous Phase Exfoliation of Graphene for Facile Nanocomposite Synthesis via Emulsion PolymerizationJ. Colloid Interface Sci., 410: 43-51 (2013).
[6] Hassan M., Reddy K.R., Haque E., Faisal S.N., Ghasemi S., Minett A.I., Gomes V.G., Hierarchical Assembly of Graphene/Polyaniline Nanostructures to Synthesize Free-Standing Supercapacitor Electrode, Compos. Sci. Technol., 98: 1-8 (2014).
[7] Lee Y.R., Kim, S.C., Lee H.-I., Jeong H.M., Raghu A.V., Reddy K.R., Kim B.K., Graphite Oxides as Effective Fire Retardants of Epoxy Resin,  Macromol. Res., 19(1): 66-71 (2011).
[8] Morris E.A., Weisenberger M.C., Bradley S.B., Abdallah M.G., Mecham S.J., Pisipati P., McGrath J.E., Synthesis, Spinning, and Properties of Very High Molecular Weight Poly(Acrylonitrile-Co-Methyl Acrylate) for High Performance Precursors for Carbon Fiber, Polym., 55: 6471-6482 (2014).
[9] Reddy K.R., Hassan M., Gomes V.G., Hybrid Nanostructures Based on Titanium Dioxide for Enhanced Photocatalysis, Appl. Catal. A. General., 489: 1-16 (2015).
[10] Mohan Y.M., Vimala K., Thomas V., Varaprasad K., Sreedhar B., Bajpai S.K., Raju K.M.J., Controlling of Silver Nanoparticles Structure by Hydrogel Networks,  J. Colloid Interface Sci., 342(1): 73-82 (2010).
[11] نوبخت اصل، فاطمه؛ کردتبار، مهران، سنتز و شناسایی هیدروژل های ابر جاذب نانوکامپوزیت مغناطیسی آهن بر پایه صمغ زانتان اصلاح شده با استفاده از اکریلیک اسید، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4)35: 33 تا 38 (1395). 
[12] Bardajee G.R. Hooshyar Z., Kabiri F., Preparation and Investigation on Swelling and Drug Delivery Properties of a Novel Silver/Salep-g-Poly (Acrylic Acid) Nanocomposite Hydrogel, Bull. Korean Chem. Soc., 33(8): 2635-2641 (2012).  
[13] معادی، تارا؛ قهرمان زاده، رامین؛ یوسفی، مریم؛ محمدی، فرشته، تهیه نانوذره های نقره توسط عصاره چهار گونه گیاهی و بررسی ویژگی های ضد میکروبی آن، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4)33: 1 تا 9 (1393).
[15] Uskoković-Marković S., Milenković  M., Topić A., Kotur-Stevuljević J., Stefanović A., Antić-Stanković J., Protective Effects of Tungstophosphoric Acid and Sodium Tungstate on Chemically Induced Liver Necrosis in Wistar Rats, Journal of Pharm Pharmaceutical Sciences, 10(3): 340-349  (2007)