ویژگی‌ها و پارامترهای موردنیاز سیال مگنتورئولوژیک برای استفاده در دمپر هوشمند سامانه تعلیق خودرو

نوع مقاله : مروری

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

صنعت به قابلیت‌های سیا­ل­ های مگنتورئولوژیک نیاز بسیاری دارد. در بیش­تر سامانه‌هایی‌ که نیاز به کنترل حرکت به کمک تغییر گرانروی وجود داشته باشد، راه‌حلی بر مبنای فناوری مگنتورئولوژی، منجر به بهبود عملکرد و کاهش هزینه می‌شود. ویژگی­ های یگانه ­ای مانند پاسخ سریع، رابطه سادۀ توان الکتریکی ورودی و توان مکانیکی خروجی، کنترل‌پذیری، سادگی و هوشمندی عملکرد، این سیال­ ها را به فناوری دلخواه در سامانه تعلیق خودرو تبدیل کرده است. سیال مگنتورئولوژیک مناسب برای کاربرد در سامانه تعلیق خودرو باید ویژگی‌هایی ازجمله گرانروی پایین در نبود میدان مغناطیسی، ویژگی­ های رئولوژیکی مناسب، سرعت پاسخ‌دهی بسیار سریع در حد چند میلی‌ثانیه، پایداری مناسب در برابر تغییرهای دمایی و ته‌نشینی و نداشتن سایندگی تجهیزها را دارا باشد. همچنین یکی از مهم‌ترین مشخصه‌های یک سیال مگنتورئولوژیک مناسب برای کاربرد در دمپر هوشمند، پایداری در چرخه‌های متوالی کارکرد می‌باشد. یکی از بزرگ‌ترین مشکل­ های سیال ­های مگنتورئولوژیک صنعتی این است که در چرخه‌های متوالی کارکرد، بخشی از ذره­ های مغناطیس‌پذیر و نیزلایه اکسید تشکیل‌شده بر روی ذره­ ها، ته‌نشین شده و تشکیل یک کیک سخت می‌دهند که کارآمدی سیال را به‌شدت کاهش می‌دهد. با انتخاب مناسب مواد سازنده و روش تولید بهینه می‌توان تا حد زیادی به پایداری ویژگی­های سیال در چرخه‌های متوالی کارکرد دست‌یافت. برای کاربردهای صنعتی سیال ­های مگنتورئولوژیک باید مواد سازنده و چگونگی تولید سیال مگنتورئولوژیک به‌گونه‌ای انتخاب شود که پارامترهای یادشده در نمونه پایانی به‌خوبی تنظیم‌شده باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Wereley N., Magnetorheology: Advances and Applications, ed. H-J Schneider and M Shahinpoor (UK: RSC) (2013).
[2] Olabi A.G., Grunwald A., Design and Application of Magneto-Rheological Fluid, Materials & Amp; Design, 28: 2658–2664 (2007).
[3] Cheng H Bin, Wang J M, Zhang Q.J., Wereley N.M., Preparation of Composite Magnetic Particles and Aqueous Magnetorheological Fluids, Smart Materials and Structures, 18: 85009 (2009).
[5] Böse H., Rabindranath R., Ehrlich J., Soft Magnetorheological Elastomers as New Actuators For Valves, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 23: 989–994(2012).
[6] Sahin H., Gordaninejad F., Wang X., Liu Y., Response Time of Magnetorheological Fluids and Magnetorheological Valves Under Various Flow Conditions, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 23: 949–957(2012).
[7] Butz T., von Stryk O., Modelling and Simulation of Electro- and Magnetorheological Fluid Dampers, ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik, 82: 3–20 (2002).
[8] Bica I,. Liu Y.D., Choi H.J., Physical Characteristics of Magnetorheological Suspensions and their ApplicationsJournal of Industrial and Engineering Chemistry, 19: 394–406 (2013).
[9]    Sarkar C. and Hirani H., Design of a Squeeze Film Magnetorheological Brake Considering Compression Enhanced Shear Yield Stress of Magnetorheological Fluid, Journal of Physics: Conference Series, 412: 12045 (2013).
[10] Park E.J., Dilian Stoikov, Luis Falcao da Luz, Suleman A., A Performance Evaluation of an Automotive Magnetorheological Brake Design with a Sliding Mode Controller, Mechatronics, 16: 405–416 (2006).
[11] Nikitczuk J., Weinberg B., Mavroidis C., Control of Electro-Rheological Fluid Based Resistive Torque Elements for Use in Active Rehabilitation Devices, Smart Materials and Structures, 16: 418-  (2007).
[12] Monaghan J.J., Extrapolating B Splines for Interpolation, Journal of Computational Physics, 60: 253–262 (1985).
[13] Lanzetta M., Iagnemma K., Gripping by Controllable Wet Adhesion Using a Magnetorheological Fluid, CIRP Annals - Manufacturing Technology, 62: 21–25 (2013).
[14] Movassagh-Alanagh F., Bordbar Khiabani A., Salimkhani H., Improvement in Magnetic and Microwave Absorption Properties of Nano-Fe3O4@CFs Composites Using a Modified Multi-Step EPD Process, Applied Surface Science, 420: 726–739 (2017).
[15] Tae-Heon Y., Hyuk-Jun K., Lee S.S., Jinung A., Jeong-Hoi K., Sang-Youn K., Dong-Soo K., "Conceptual Design of Mniniature Tunable Stiffness Display Using MR Fluids", Solid-State Sensors, Actuators and Microsystems Conference, 2009. TRANSDUCERS 2009. International pp 897–899 (2009).
[16] Sheng R., Flores G.A., Liu J., In Vitro Investigation of a Novel Cancer Therapeutic Method Using Embolizing Properties of Magnetorheological Fluids, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 194: 167–175 (1999).
[17] Grunwald A., Olabi A.G., Design of Magneto-Rheological (MR) Valve, Sensors and Actuators, A: Physical, 148: 211–223 (2008)
[18] Bica I., Liu Y.D., Jin C.H., Physical Characteristics of Magnetorheological Suspensions and their Applications, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 19:394–406 (2013).
[19] Jha S., Jain V.K., Rheological Characterization of Magnetorheological Polishing Fluid for MRAFF, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, 42: 656–668 (2009).
[20] Rabinow J, The Magnetic Fluid Clutch, American Institute of Electrical Engineers 67 1308–1315 (1948).
[21] Bossis G., Volkova O., Lacis S., Meunier A., "Magnetorheology: Fluids, Structures and Rheology", "Ferrofluids"  vol 594, ed S Odenbach (Springer Berlin Heidelberg) pp 202–30 (2003).
[22] Mazlan S.A., Olabi A.G., "The Behaviour of Magnetorheological Fluids in Squeeze Mode", Dublin City University (2008).
[23] Mazlan S.A., Ekreem N.B., Olabi A.G., An Investigation of the Behaviour of Magnetorheological Fluids in Compression Mode, Journal of Materials Processing Technology 201: 780–785 (2008).
[24] Jun J-B., Uhm S-Y., Ryu J-H., Suh K-D., Synthesis and Characterization of Monodisperse Magnetic Composite Particles for Magnetorheological Fluid Materials, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 260: 157–164 (2005).
[25] Sarkar C., Hirani H., Synthesis and Characterization of nano-Copper-Powder Based Magnetorheological Fluids for Brake, International Journal of Scientific Engineering and Technology., 4: 76–82 (2015).
[26] Kumbhar B.K., Patil S.R., Sawant S.M., Synthesis and Characterization of Magneto-Rheological (MR) Fluids for MR Brake Application, Engineering Science and Technology, An International Journal, 18: 432–438 (2015).
[27] Vicente J.de, Klingenberg D.J., Hidalgo-Alvarez R., Magnetorheological Fluids: A Review, Soft Matter, 7: 3701–3710 (2011).
[29] Wei B., Gong X., Jiang W., Qin L., Fan Y., Study on the Properties of Magnetorheological Gel Based on Polyurethane, Journal of Applied Polymer Science, 118: 2765–2771 (2010).
[31] de Vicente J., Bossis G., Lacis S., Guyot M., Permeability Measurements in Cobalt Ferrite and Carbonyl Iron Powders and Suspensions, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 251: 100–108 (2002).
[32] Jun J-B., Uhm S-Y., Ryu J-H., Suh K-D., Synthesis and Characterization of Monodisperse Magnetic Composite Particles for Magnetorheological Fluid Materials, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 260: 157–164 (2005).
[33] Wei J.H., Leng C.J., Zhang X.Z., Li W.H., Liu Z.Y., Shi J, Synthesis and Magnetorheological Effect of Fe3O4-TiO2 Nanocomposite, Journal of Physics: Conference Serie,s 149: 012083 (2009).
[34] Fang F F, Choi H.J., Jhon M.S., Magnetorheology of Soft Magnetic Carbonyl Iron Suspension With Single-Walled Carbon Nanotube Additive and Its Yield Stress Scaling Function, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 351:46–51 (2009).
[35] Wang X., Gordaninejad F., Study of Magnetorheological Fluids at High Shear Rates, Rheologica Acta, 45: 899–908 (2006).
[36] Ashtiani M., Hashemabadi S.H., Ghaffari A., A Review on the Magnetorheological Fluid Preparation and Stabilization, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 374: 716–730 (2015).
[37] Viota J L, Delgado A V, Arias J L and Durán J D G, Study of the Magnetorheological Response of Aqueous Magnetite Suspensions Stabilized by Acrylic Acid Polymers, Journal of Colloid and Interface Science, 324 199–204 (2008).
[38] Kim M.S., Liu Y.D., Park B.J., You C-Y., Choi H J, Carbonyl Iron Particles Dispersed in a Polymer Solution and their Rheological Characteristics Under Applied Magnetic Field, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 18: 664–667(2012)
[39] Ashtiani M., Hashemabadi S.H., An Experimental Study on the Effect of Fatty Acid Chain Length on the Magnetorheological Fluid Stabilization and Rheological Properties, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 469: 29–35 (2015).
[40] Ashtiani M., Hashemabadi S.H., The Effect of Nano-Silica and Nano-Magnetite on the Magnetorheological Fluid Stabilization and Magnetorheological EffectJournal of Intelligent Material Systems and Structures, (2015)
[42] Ashtiani M., Hashemabadi S.H., "The Effect of Adding Nano-Silica and Nano-Magnetite on the Magnetorheological Fluids Stabilization and MR Effect" 14th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions (ERMR2014) (Granada, Spain) (2014).
[43] Ashtiani M., Hashemabadi S.H., "Experimental Study on Determination of Threshold limit of Adding Fumed-Silica Nanoparticles to Magnetorheological Fluid", 14th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions (ERMR2014), Granada, Spain (2014).
[44] Ashtiani M., Hashemabadi S.H., Shirvani M., "Experimental Study of Stearic Acid Effect on Stabilization of Magnetorheological Fluids (MRFs)", The 8th International Chemical Engineering Congress & Exhibition (IChEC 2014), Kish, Iran (2014).
[45] Rabbani Y., Shirvani M., Hashemabadi S.H., Keshavarz M., Application of Artificial Neural Networks and Support Vector Regression Modeling In Prediction of Magnetorheological Fluid Rheometery, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 520: (2017).
[46] Ghaffari A., Hashemabadi S.H., Ashtiani M., A Review on the Simulation and Modeling of Magnetorheological Fluids, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 26:881–904 (2015).
[47] Kiyumarsi E., Jalali A., Norouzi M., Ghatee M., An Experimental Investigation of Iron Based Magnetorheological Fluid Stability and Rheology, Modares Mechanical Engineering, 16(2): 301-308 (2016).
[48] Shokrollahi H., The Effect of the Volume Fraction and Viscosity on the Compression and Tension Behavior of the Cobalt-Ferrite Magneto-Rheological Fluids, Engineering Science and Technology, An International Journal, 19: 604–609 (2016).
[49] Wahid S A, Ismail I, Aid S and Rahim M S A., "Magneto-Rheological Defects and Failures: A Review", IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 14: 12101 (2016).
[ 51] Bandyopadhyay J., "QS-9000 Handbook: A Guide to Registration and Audit", Taylor & Francis (1996).
[52] Bandyopadhyay J.K., Quality Systems Requirements In Supply Chain Management: The Implementation of QS-9000 by United States Automakers, International Journal of Management, 18:   -   (2001).
[53] Chooi W.W., Oyadiji S.O., Design, Modelling and Testing of Magnetorheological (MR) Dampers Using Analytical Flow Solutions, Computers & Structures, 86: 473–482 (2008).
[54] Zhu X., Jing X., Cheng L., Magnetorheological Fluid Dampers: A Review on Structure Design and Analysis, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 23: 839–873 (2012).
[55] Kanarachos S., Savitski D., Lagaros N., Fitzpatrick M.E., Automotive Magnetorheological Dampers: Modelling and Parameter Identification Using Contrast-Based Fruit Fly Optimisation, Soft Computing, 22: 8131–8149 (2018).
[56] Chen C., Chan Y.S., Zou L., Liao W.H., Self-Powered Magnetorheological Dampers for Motorcycle Suspensions, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, 232: 921–935 (2018).
[57] Hong S.R., Wereley N.M., Choi Y.T., Choi S.B., Analytical and Experimental Validation of a Nondimensional Bingham Model for Mixed-Mode Magnetorheological Dampers, Journal of Sound and Vibration, 312: 399–417 (2008).
[58] Cesmeci S., Gordaninejad F., Ryan K.L., Eltahawy W., A Liquid Spring–Magnetorheological Damper System Under Combined Axial and Shear Loading for Three-Dimensional Seismic Isolation of Structures, Journal of Intelligent Material Systems and Structures,29: 3517–3532 (2018).
[59] Nguyen T., Bapat S., Wang X., "Modelling of a Magnetorheological Fluid Knee in a Prosthetic Leg", Proceedings of the ASME 2016 International Mechanical Engineering Congress and Exposition p V04AT05A022 (2016).
[60] Ulasyar A and Lazoglu I, Design and Analysis of a New Magneto Rheological Damper for Washing Machine, Journal of Mechanical Science and Technology, 32: 1549–1561 (2018).
[61] Wang Z., Chen Z., Gao H., Wang H., Development of a Self-Powered Magnetorheological Damper System for Cable Vibration Control, Applied Sciences 8:118-  (2018).
[62] Park E.J., da Luz L.F., Suleman A., Multidisciplinary design optimization of an automotive magnetorheological brake design Computers & Structures, 86: 207–216 (2008).
[63] Peelamedu S.M., Ciocanel C., Naganathan N.G., Impact Detection for Smart Automotive Damage Mitigation Systems, Smart Materials and Structures, 13: 990-    (2004).
[65] El Wahed A.K., Sproston J.L., Schleyer G.K., Electrorheological and Magnetorheological Fluids in Blast Resistant Design Applications, Materials and Design 23:391–404 (2002).
[66] Muhammad A, Yao X., Deng Z., Review of Magnetorheological (MR) Fluids and Its Applications in Vibration Control, Journal of Marine Science and Application, 5:17–29 (2006).
 [67] Ahmadian M., Norris J.A., Experimental Analysis of Magnetorheological Dampers When Subjected to Impact and Shock Loading, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 13: 1978–1985 (2008).
[68] Sun S., Yang J., Li W., Deng H., Du H., Alici G., Development of a Novel Variable Stiffness and Damping Magnetorheological Fluid Damper, Smart Materials and Structures, 24: 85021 (2015).
[69] Guan X., Ru Y., Huang Y.,  A Novel Velocity Self-Sensing Magnetorheological Damper: Design, Fabricate, and Experimental Analysis, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 30: 497–505 (2019).
[70] Zamani A-A., Tavakoli S., Etedali S., Sadeghi J., Adaptive Fractional Order Fuzzy Proportional–Integral–Derivative Control of Smart Base-Isolated Structures Equipped with Magnetorheological Dampers, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 29: 830–844 (2018).
[71] He M., Zheng Z., He B., Zhu H., Optimising Intelligent Control of a Highway Bridge with Magnetorheological Dampers, Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Structures and Buildings, 1–8 (2018)
[72] Rahman M., Ong Z.C., Julai S., Ferdaus M.M., Ahamed R., A Review of Advances in Magnetorheological Dampers: their Design Optimization and Applications, Journal of Zhejiang University-SCIENCE A, 18: 991–1010 (2017).
[73] Bica I, Damper with Magnetorheological Suspension, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 241: 196–200 (2002).
[74] Milecki A., Hauke M., Application of Magnetorheological Fluid in Industrial Shock Absorbers, Mechanical Systems and Signal Processing, 28: 528–541 (2012).
[75] Dyke, S.J., Spencer Jr B., Design of a Novel Magnetorheological Damper with Internal Pressure Control, 2nd International Workshop on Structural Control, 32: 13–23 (2015).
[76] Parlak Z., Engin T., Çallı İ., Optimal Design of MR Damper Via Finite Element Analyses of Fluid Dynamic and Magnetic Field, Mechatronics, 22: 890–903 (2012).
[ 77] Bai X.X., Cai F.L., Chen P., Resistor-Capacitor (RC) Operator-Based Hysteresis Model for Magnetorheological (MR) Dampers, Mechanical Systems and Signal Processing, 117: 157–69 (2019).
[78] Duchanoy C.A., Moreno-Armendáriz M.A., Moreno-Torres J.C., Cruz-Villar C.A., A Deep Neural Network Based Model for a Kind of Magnetorheological Dampers, Sensors (Switzerland), 19: 1–18 (2019).
[79] Hu G., Liu H., Duan J., Yu L., Damping Performance Analysis of Magnetorheological Damper With Serial-Type Flow Channels, Advances in Mechanical Engineering, 11: 1–12 (2019).
[80] Macháček O., Kubík M., Strecker Z., Roupec J., Mazůrek I, Design of a Frictionless Magnetorheological Damper with a High Dynamic Force Range, Advances in Mechanical Engineering, 11: 1–8 (2019).
[82] Roszkowski A., Bogdan M., Skoczynski W., Marek B., Testing Viscosity Of MR Fluid in Magnetic Field, Measurement Science Review, 8: 58–60 (2008).
[83] Ulicny J.C., Balogh M.P., Potter N.M., Waldo R.A., Magnetorheological Fluid Durability Test-Iron Analysis, Materials Science and Engineering A, 443:16–24 (2007).
[ 84] Carlson J.D., What Makes a Good MR Fluid? Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 13:431–435 (2002).
[ 85] Roupec J., Mazůrek I., Strecker Z., Klapka M., The Behavior of the MR Fluid During Durability Test, Journal of Physics: Conference Series 412 (2013)
[86] Sunkara S.R., Root T.W., Ulicny J.C., Klingenberg D.J., Iron Oxidation and its Impact on MR Behavior, Journal of Physics: Conference Series, 149: 012081 (2009).
[87] Rosenfeld N., Wereley N.M., Behavior of Magnetorheological Fluids Utilizing Nanopowder Iron, International Journal of Modern Physics B, 16: 2392–2398 (2002).
[88] Sedlacik M., Pavlinek V., Vyroubal R., Svrcinova P., Filip P., Stenicka M., "Dimorphic Magnetorheological Fluid with Improved Oxidation and Chemical Stability Under Oscillatory Shear", 13th International Conference on Electrorheological Fluids and Magnetorheological Suspensions (2012).
[89] Ulicny  MI), Smith, Anthony L. (Troy, MI), Golden, Mark A. (Washington, MI), Mcdermott, Brian L. (Walled Lake, MI), Chapaton, Thomas J. (Sterling Heights, MI) J C (Oxford.), "Magnetorheological Fluids with an Additive Package", (2004).
[90] López-López M., Kuzhir P., Bossis G., Mingalyov P., Preparation of Well-Dispersed Magnetorheological Fluids and Effect of Dispersion on Their Magnetorheological Properties, Rheologica Acta, 47: 787–796 (2008).
[93] Balmforth N.J., Frigaard I.A., Ovarlez G., Yielding to Stress: Recent Developments in Viscoplastic Fluid Mechanics, Annual Review of Fluid Mechanics, 46: 121–146 (2014).
[94] Hojjat Y., Kakavand K., Ghodsi M., Maddah A.A., Study on the Transient State Behavior of Magneto Rheological Fluid in Magnetic Coupling, Modares Mechanical Engineering, 14:156–62 (2014).
[95] Piao S.H., Bhaumik M., Maity A., Choi H.J., Polyaniline/Fe Composite Nanofiber Added Softmagnetic Carbonyl Iron Microsphere Suspension and its Magnetorheology, Journal of Materials Chemistry C, 3: 1861–1868 (2015).
[96] Vékás L., Bica D., Potencz I., Gheorghe D., Bãlãu O., Raça M., Concentration and Composition Dependence of Rheological and Magnetorheological Properties of Some Magnetic Fluids, "Adsorption and Nanostructure" vol 117, ed I Dékány (Springer Berlin Heidelberg) pp 104–109 (2002).
[97] Hato M.J., Choi H.J., Sim H.H., Park B.O., Ray S.S., Magnetic Carbonyl Iron Suspension with Organoclay Additive and Its Magnetorheological Properties, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 377: 103–109 (2011).
[98] Claracq J., Sarrazin J., Montfort J-P., Viscoelastic Properties of Magnetorheological Fluids, Rheologica Acta, 43: 38–49 (2004).
[99] Janet., Lord MR Fliod 122 ED, ed L Corporation(2006).
[100] López-López M.T., Kuzhir P., Lacis S., Bossis G., González-Caballero F., Durán J.D.G., Magnetorheology for Suspensions of Solid Particles Dispersed in Ferrofluids, Journal of Physics:  Condensed Matter, 18: S2803 (2006).
[101] Bingham E.C., "An Investigation of the Laws of Plastic Flow, by Eugene C. Bingham", Washington: Government Printing Office ( 1916)
[102] Herschel W., Bulkley R., Konsistenzmessungen von Gummi-Benzollösungen, Kolloid-Zeitschrift, 39: 291–300 (1926).
[103] Mitsoulis E., Flows of Viscoplastic Materials: Models And Computations, Rheology Reviews, 135–78 (2007)
[104] Goldasz J., Sapinski B., Nondimensional Characterization of Flow-Mode Magnetorheological/Electrorheological Fluid Dampers, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 23: 1545–1562 (2012).
 [105] Papanastasiou T C., Flows of Materials with YieldJournal of Rheology, 31: 385–405 (1987).
[106] Farjoud A., Vahdati N., Yap Fook Fah., Mathematical Model of Drum-Type MR Brakes Using Herschel-Bulkley Shear Model, Journal of Intelligent Material Systems and Structures, 19:565–572 (2008).
[107] Song X., Decomposition Approach to Model Smart Suspension Struts, Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation, 13: 1695–1705 (2008).
[108] Arief I., Sahoo R., Mukhopadhyay P.K., Effect of temperature on Steady Shear Magnetorheology of CoNi Microcluster-Based MR Fluids, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 412: 194–200 (2016).
[109] Zubieta M., Elejabarrieta M., Bou-Ali M., A Numerical Method for Determining the Shear Stress of Magnetorheological Fluids Using the Parallel-Plate Measuring System, Rheologica Acta, 48: 89–95 (2009).
[110] Carlson D., "Magnetorheological Fluids" in Smart Materials" ed M Schwartz, CRC Press (2009).
[111] Choi H J., Jang I.B., Lee J.Y., Pich A., Bhattacharya S., Adler H.J., Magnetorheology of Synthesized Core-Shell Structured Nanoparticle Magnetics, IEEE Transactions on, 41: 3448–50 (2005).
[112] Chaudhuri A., Wereley N.M., Kotha S., Radhakrishnan R., Sudarshan T.S., Viscometric Characterization of Cobalt Nanoparticle-Based Magnetorheological Fluids Using Genetic Algorithms, Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 293: 206–214 (2005).
[114] Wang G., Ma Y., Dong X., Tong Y., Zhang L., Mu J., Bai Y., Hou J., Che H., Zhang X ., Facile Synthesis And Magnetorheological Properties of Superparamagnetic CoFe2O4/GO Nanocomposites, Applied Surface Science, 357:2131–2135 (2015).
[115] Daimaru .T, Yamasaki A., Yanagisawa Y., Effect of Surfactant Carbon Chain Length on Hydrate Formation Kinetics, Journal of Petroleum Science and Engineering, 56: 89–96 (2007).
[116] Quan X., Chuah W., Seo Y., Choi H.J., Core-Shell Structured Polystyrene Coated Carbonyl Iron Microspheres and their Magnetorheology, IEEE Transactions on Magnetics, 50:  -  (2014).
[117] Jang I.B., Kim H.B., Lee J.Y., You J.L., Choi H.J. Jhon M.S., Role of Organic Coating on Carbonyl Iron Suspended Particles in Magnetorheological Fluids, Journal of Applied Physics, 97: 8–11 (2005).
[118] Ruiz López J.A., "Squeeze Flow and Polydispersity Effects in Magnetorheology", University of De Granada (2015),
[119] Sedlacik M., Pavlinek V., Saha P., Svrcinova P., Filip P., "Polymer Coated Carbonyl Iron Particles and their Magnetorheological Suspensions", in "Recent Researches in Geography", Geology, Energy, Environment and Biomedicine, 289–93 (2011).
[120] Hato M.J., Choi H.J., Sim H.H., Park B.O., Ray S.S., Magnetic Carbonyl Iron Suspension with Organoclay Additive and its Magnetorheological Properties, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 377: 103–109 (2011).
[121] Sung Taek L., Hyoung Jin C., Jhon M.S., Magnetorheological Characterization of Carbonyl Iron-Organoclay Suspensions Magnetics, IEEE Transactions  41: 3745–3747 (2005).
 [122] Rankin P.J., Horvath A.T., Klingenberg D.J.,  Magnetorheology in Viscoplastic Media, Rheologica Acta, 38: 471–477 (1999).
[123] Shen R, Shafrir S N, Miao C, Wang M., Lambropoulos J.C., Jacobs S.D., Yang H.,  Synthesis and corrosion study of zirconia-coated carbonyl iron particles, Journal of Colloid and Interface Science 342 49–56(2010)
[124] Mrlík M., Ilčíková M., Pavlínek V., Mosnáček J., Peer P., Filip P.,  Improved Thermooxidation and Sedimentation Stability of Covalently-Coated Carbonyl Iron Particles with Cholesteryl Groups and Their Influence on Magnetorheology Journal of Colloid and Interface Science, 396:146–151 (2013).
[126] Genç S, Phulé P.P., Rheological Properties of Magnetorheological Fluids, Smart Materials and Structures, 11:140 (2002).