اندازه گیری اسپکتروفتومتری تتریل پس از پیش تغلیظ به روش میکرواستخراج مایع- مایع پخشی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

2 دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران

چکیده

در این پژوهش برای اندازه ­گیری مقدارهای بسیار کم تتریل از روش میکرو­استخراج مایع ـ مایع پخشی (DLLME) جفت شده با اسپکتروفتومتر UV-Vis میکروحجمی استفاده شد. در این روش تتریل در محیط بازی تبدیل به شکل آنیونی شده و با کاتیون متیل­تری­اکتیل آمونیوم کلرید (آلیکوات s336) به درون فاز آلی کربن تتراکلرید استخراج ­­شد. در این روش نیازی به افزودن حلال پخشی نیست زیرا آلیکوات s336 افزون بر ایجاد کاتیون همراه برای تشکیل زوج یون با شکل آنیونی تتریل، به عنوان یک پخش کننده برای تشکیل مخلوط ابری نیز نقش دارد.  منحنی واسنجی در بازه­ ی غلظتی ng/mL700-10 از تتریل خطی بوده و حد تشخیص روش برابر با ng/mL 1/2 به ­دست آمد. از این روش برای اندازه ­گیری تتریل در نمونه­ های خاک و آب استفاده شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] Alloway B. J, Ayres D.C., "Chemical Principles of Environmental Pollution"; Chapman and Hall, (1997).
[2] Mitra S., "Sample Preparation Techniques in Analytical Chemistry"; John Wiley & Sons Inc.,
 New York, (2003).
[3] Rosenfol J.M.d., Mohari Y.r, Hill R., Direct Solid-Phase Isolation and Oxidation of Prostaglandin E2 from Plasma and Quantitation by Gas Chromatography with Mass Spectrometric Detection in the Negative-Ion Chemical Ionization Mode, Anal. Chem. 63: 1536- 1541 (1991).
[4] Hennion M.C., Picho V.N., Solid-Phase Extraction of Polar Organic Pollutants from Water, Environ. Sci. Tech. 28: PP 576- 584 (1994).
[5] Ridgway K., Lalljie S.P.D., Smith R., Sample Preparation Techniques for the Determination of Trace Residues and Contaminants in Foods, J. Chromatogr. A, 1153: 36- 53 (2007).
[7] Rezaee M., Assadi Y., Milani Hosseini M.R., Aghaee E., Ahmadi F., Berijan S.i, Determination of Organic Compounds in Water Using Dispersive Liquid-Liquid Microextraction, J. Chromatogr. A, 1116: 1- 9 (2006).
[8] Khalili Zanjani M.R., Yamini Y., Shariati S., Jonsson J.A., A New Liquid-Phase Microextraction Method Based on Solidification of Floating Organic Drop, Anal. Chim. Acta, 585: 286-293 (2007).
[11] Zahed M.M., Rahimi-Nasrabad M.i, Pourmortazav S.M., Fallah Koohbijari G.R., Shamsi J., Payravi M., Emulsification-Based Dispersive Liquid Microextraction and HPLC Determination of Carbazole-Based Explosives, Microchim Acta, 179: 57–64 (2012).
[12] Zahedi M.M., Rahimi-Nasrabadi M., Rai, H., Pourmortazavi S.M., Banan A., Emulsification Based Liquid Microextraction Prior to Flame Atomic Absorption Spectrometry for Sensitive Determination of Copper in Water Samples, Current Analytical Chemistry, 10: 581-589 (2014).
[13] Rahimi-Nasrabadi M, Zahedi MM, Pourmortazavi SM, Nazari Z, Banan A, Asghari A., Emulsification Based Dispersive Liquid Microextraction Prior to Flame Atomic Absorption Spectrometry for the Sensitive Determination of Cd (II) in Water Samples, Microchimica Acta, 180:973-979 (2013).
[14] Anthemidis A.N., Ioannou K.I.G., On-Line Sequential Injection Dispersive Liquid-Liquid Microextraction System for Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination of Copper and Lead in Water Samples, Talanta, 79: 86- 91 (2009).
[16] Salinas Y., Agostini A., Perez-Esteve E., Martinez-Manez R., Sancenon F., Marcos M.D., Soto J., Costero A.M., Gil S., Parraae M., Amoros P., Fluorogenic Detection of Tetryl and TNT Explosives Using Nanoscopic-Capped Mesoporous Hybrid Materials, J. Mater. Chem. A, 1: 3561- 3564 (2013).
[17] Harvey S.D., Fellows R.J., Cataldo D.A., Bean R.M., Analysis of the Explosive 2,4,6- trinitrophenylmethylnitramine (tetryl) in Bush Bean Plants, J. Chromatogr., 630: 167- 177 (1993).
[18] Harvey S.D., Fellows R.J., R.J. Campbell R.J., Cataldo D.A., Determination of the Explosive Tetryl and its Transformation Products in Soil, J. Chromatogr., 605: 227- 240 (1992).
[19] رحیمی نصر آبادی، مهدی؛ فرج زاده، مهدی؛ ادیب زاده، کوروش؛ میکرواستخراج مایع مایع پخشی جهت پیش تغلیظ داروی فنتانیل از ماتریکس آبی واندازه گیری آن با استفاده از اسپکتروفوتومترمرئی ـ فرابنفش، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (4)38: 171 تا 180 (1398).
[20] کیخوائی، مسعود؛ رحمانی، ماشاالله؛ مهرپور، مریم؛ اندازه گیری اسپکتروفوتومتری مقدارهای بسیار ناچیز پالادیوم در نمونه‌های آبی با فناوری یک مرحله ای میکرواستخراج مایع ـ مایع پخشی در سرنگ، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3)35 : 87 تا 97 (1395).