مطالعه نظری برهم کنش های غیرکوالانسی و ویژگی نوری در کمپلکس منگنز(II) با پیریدین-N-اکسید-3- کربوکسیلیک اسید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

2 عضو هیئت علمی، دانشکده علوم. بخش شیمی،دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

شناخت، کنترل و ایجاد هدفمند برهم‌کنش‌های غیر کوالانسی در مهندسی بلور، برای طراحی و تهیه ترکیب‌های جدید با ویژگی و عملکرد‌های دلخواه ضروری است. در ابتدا، ساختار کوچکترین قطعه‌ی مستقل (تک پار) برای ترکیب کوئوردیناسیونی [Mn(2-COOPy-NO)2(H2O)4] استخراج شده از فایل بلور سنجی، به وسیله‌ی روش DFT بهینه شد. بررسی‌های محاسبه‌ای شیمی کوانتومی سطح بالا به روش تابعی چگالی تصحیح شده‌ی پراکندگی (DFT-D) نشان می‌دهد که برهم‌کنش‌های غیر‌کوالانسی گوناگونی مانند O–H···O، O–H···N و C–H···πتشکیل شبکه بلوری در کمپلکس‌ را کنترل می‌کنند. نتایج ساختاری نشان می‌دهد که پیوندهای هیدروژنی نقش مهمی را در پایداری شبکه بلوری ترکیب ایفا می‌کنند. طیف‌های نوری بدست آمده از روش پتانسیل کامل امواج تخت تقویت شـده خطی، نشان می‌دهد که حالت Mn-3d، نقش مهمی در انتقال‌های نوری دارد. ویژگی فلزی برای این ترکیب در انرژی‌های بالاتر از 25 الکترون ولت پیش بینی گردید.

کلیدواژه‌ها