انکپسوله کردن ویتامین ب6 توسط نانولوله نیترید بور با استفاده از محاسبات DFT

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه مهندسی شیمی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین-پیشوا،ورامین، ایران

3 گروه مهندسی شیمی، دانشکده نفت و مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

4 گروه شیمی، واحد ورامین- پیشوا ، دانشگاه آزاد اسلامی، ورامین، ایران

چکیده

در این تحقیق به طریق نظری برهمکنش نانولوله بور نیترید (6،6) با طول nm8 با ویتامین ب6 (پیریدوکسال فسفات) مورد بررسی قرار گرفت و اثرات نامستقر شدن الکترونی، برهمکنش‌های دوقطبی- دوقطبی و دافعه های فضایی بر روی خواص ساختاری و الکترونی و میزان واکنش پذیری ویتامین ب6 (پیریدوکسال فسفات) در حضور نانولوله بور نیترید (6.6) تک دیواره با طول 8 آنگستروم، با استفاده از محاسبات مکانیک کوانتومی نظریه تابعی چگالی ، در سطح نظری محاسباتی B3LYP و سری پایهG* 31-6 مورد مطالعه قرار گرفت. در ادامه به منظور تعیین خاصیت رسانایی الکتریکی و رفتار شیمیایی نانولوله های بور نیترید در واکنش با ویتامین ب6، انرژی های الکترونی، ممان های دوقطبی، شکاف انرژی اوربیتال های مولکولی هومو- لومو ، سختی شیمیایی (η)، پتانسیل شیمیایی الکترونی (μ) و الکترونگاتیویته مولیکن (χ) و انرژی جذب (EAd) در فاز گازی و حلال مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که انرژی جذب در فاز گازی و حلال به ترتیب با 962/12- و 895/7- کیلوکالری بر مول می باشد که نشان می دهد واکنش جذب در هر دو فاز از نظر انرژی انجام پذیر است. در فاز گازی شکاف انرژی در مخلوط کپسوله شده ویتامین ب6 - نانولوله بور نیترید، (517/3Eg= الکترون ولت) نسبت به شکاف انرژی در مولکول ویتامین ب6 به تنهایی (561/4Eg= الکترون ولت) کاهش یافته است. در مخلوط کپسوله شده ویتامین ب6 - نانولوله بور نیترید، با کاهش شکاف انرژی Eg، میزان پارامتر سختی کمتر شده، همچنین پارامتر نرمی کاهش یافته و مقادیر الکترونگاتیوی و الکتروفیلیسیتی افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات