نشانگر رنگ سنجیpH بر پایه ضایعات مواد گیاهی برای پایش روند فساد مواد پروتئینی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

2 استادیار شیمی تجزیه، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه گلستان

چکیده

در صنایع غذایی تولید‌کننده مواد پروتئینی نظیر مرغ، ماهی، سوسیس و کالباس ، بکارگیری روش هاى نوین بسته‌بندى هوشمند که قادر به افزایش زمان ماندگاری، کنترل و نمایش تغییرات در طی مدت نگهداری و حفظ کیفیت فراورده باشد، همواره جالب توجه بوده است. هدف از این پژوهش ارایه حسگر رنگ‌سنجی وابسته به pH است که علاوه بر سادگی، کم هزینه و بدون سمیت به جهت تشخیص فساد مواد پروتئینی در طى زمان نگهداری باشد. آزمایشات برای نمونه‌های پروتئینی در دو دمای محیط و دمای یخچال (°c 4) انجام شده است. جهت ساخت این حسگر از کاغذ واتمن آغشته به عصاره‌های آبی دور ریز میوه‌جات و گیاهان استفاده گردید. رشد میکروارگانیسم‌ها در طول نگهداری مواد پروتئینی منجر به تجزیه آنها و تولید آمین‌های فرار می‌شود که با تجمع در محفظه بسته‌بندی باعث قلیایی شدن محیط می‌گردد که در نتیجه آن تغییر در رنگ کاغذ صافی آغشته به عصاره آبی با تغییر pH اتفاق خواهد افتاد. این تغییرات رنگ با استفاده از عکس برداری و آنالیز سیستم CIELabمورد بررسی قرار گرفت. همچنین مقادیر اندیس تیوباربیتیوریک اسید،کل نیتروژن فرار آزاد شده مواد پروتئینی در طی مدت نگهداری،فنل کل عصاره‌های آبی بدست آمده از ضایعات گیاهی و تغییرات ظاهری نمونه‌ها ، جهت بررسی همخوانی تغییر رنگ حسگر با پیشرفت روند انجام شد. نتایج بدست آمده همخوانی تغییر رنگ حسگر با روند پیشرفت فساد را تایید می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات