بررسی عملکرد جاذب سولفید مس بارگذاری شده روی آلومینای فعال برای جذب جیوه از جریان گاز طبیعی شبیه سازی شده

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 مسئول پروژه - پژوهشگاه صنعت نفت

2 تهران، پژوهشگاه صنعت نفت، پژوهشکده کاتالیست

3 پژوهشگاه صنعت نفت – پژوهشکده کاتالیست

چکیده

گاز طبیعی، تعدادی از جریان‌های خوراک پالایشگاهی و پتروشیمی دارای مقدار کمی از جیوه می‌باشند و این عنصر برای انسان، محیط‌زیست و تجهیزات فرآیندی مورد استفاده در صنایع مذکور بسیار خطرناک می‌باشد. در این مطالعه عملکرد جذب جیوه عنصری از گاز طبیعی شبیه سازی شده بوسیله جاذب‌های سولفید مس بارگذاری شده روی آلومینای فعال(Activated Alumina) بررسی شده است. در این تحقیق، جاذب‌های سنتز شده با استفاده از روش‌های آزمایش پراش اشعه ایکس((XRD، اندازه گیری سطح ویژه(BET)، تصویربرداری میکروسکوپ الکترونی(TEM)، آزمایش اندازه گیری و شناسایی عناصر(XRF) و آزمایش کربن/گوگردLECO ارزیابی شده‌اند. در اینجا گاز طبیعی شبیه‌سازی شده بوسیله تبخیر مایع جیوه که درون یک اشباع کننده(Saturator) شیشه‌ای است، در دمای60 درجه سانتیگراد به درون نیتروژن خالص بدست می آید. در ابتدا جاذب‌های سنتز شده در یک راکتور بستر ثابت(Fixed Bed)، با استفاده از جریان رقیق شده هیدروژن سولفید در دمای 285درجه سانتیگراد، سولفیده شده و سپس در معرض گاز طبیعی شبیه‌ سازی شده در فشار اتمسفریک و دمای60 درجه سانتیگراد با دبی 220 میلی لیتر بر دقیقه قرار می‌گیرد. خصوصیت سنجی جاذبها نشان داده است که جاذب بهینه دارای حفرات بزرگتر و بطور معمول دارای ظرفیت جذب بالاتری نسبت به جاذب دیگر است. آزمایشات نشان داده است که جاذب بهینه در انتها تا حدود 19 درصد از جیوه در مقایسه با وزن جاذب، از جریان گاز حذف می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات