تهیه و شناسایی بلورهای کادمیم اکسید ناخالص شده با عناصر لانتانیدی گادولینیوم (Gd3+) و لوتتیوم (Lu3+) به روش سل ـ ژل

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

تبریز، دانشگاه تبریز، دانشکده شیمی، گروه شیمی معدنی

چکیده

در این کار پژوهشی، بلورهایکادمیم اکسید خالص و ناخالص شده باعناصر لانتانیدی گادولینیوم و لونتنیوم به روش سل ـ ژل در دمای°C 900 تهیه شد. ساختار، اندازه و ریخت شناسی ذره ‌های تهیه شده با روش‌های الگو بنیاب SEM ، XRD ، FT-IR مورد بررسی قرار گرفت. همچنین اندازه ‌های شبکه بلوری کادمیم اکسید با استفاده از نرم افزار Celref Version 3 تعیین شد. ویژگی ‌های نوری نمونه های تهیه شده ناخالص شده با عناصر لانتانیدی، با بهره ‌گیری از الگو بنیاب جذب UV-Vis بررسیشد. همجنین کاتیون‌های لانتانیدی(Gd3+,Lu3+) در ذره ‌های  تهیه شده  کادمیم اکسید، آلایش شد و ویژگی‌ های جدید آنها مورد مطالعه قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


[1] نعمتی، زیارتعلی؛ ارتباط ریزساختارها و خواص الکتریکی در سرامیک­های باریم تیتانات، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (1) 26، ص. 21 (1386).
[2] Fahrettin Y., Mujdat C., Yasemin C., Saliha I., Electrical Characterization of Nanocluster n-CdO/p-Si Heterojunction Diode, Journal of Alloys and Compounds, 506 (1), p.188 (2010).
[3] Moholkar A.V., Agawane G.L., Kyu-Ung Sim., Ye-bin Kwon., Doo Sun Choi., Rajpure K.Y., Kim J.H., Temperature Dependent Structural, Luminescent and XPS Studies of CdO:Ga Thin Films Deposited by Spray Pyrolysis, Journal of Alloys and Compounds, 506 (2), p. 794 (2010).
[4] Aksoy S., Caglar Y., Ilican Saliha., Caglar M., Effect of Heat Treatment on Physical Properties of CdO Films Deposited by Sol-Gel Method, International Journal of Hydrogen Energy, 34(12), p. 5191 (2008).
[5] توحیدی، سیدحسین؛ نوین روز، عبدالجواد؛ سنتز ترکیب­های مس (II) اکسید، روی بستر سیلیکا با ابعاد نانومتری به روش سل ـ ژل وبررسی طیف سنجی آن، نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (3)26، ص. 105 (1386).
[6] آزاد منجیری، جلال؛ سید ابراهیمی، سیدعلی؛ سنتز پودر فریت نیکل با ابعاد نانومتر به روش سل ـ ژل خود احتراقی، نشریه شیمی ومهندسی شیمی ایران، (1)24، ص. 83 (1384).
[7] Ristić M., Popović M., Musić S., Formation and Properties of Cd(OH)2 and CdO Particles, Materials Letters, 58(20), p. 2494 (2004).
[8] Fan D.H., Catalyst-Free Growth and Crystal Structures of CdO Nanowires and Nanotubes, Journal of Crystal Growth, 311(8), p. 2300 (2009).
[9] Dakhel A.A., Correlated Transport and Optical Phenomena in Ga-Doped CdO Films, Solar Energy, 82(6), p. 513 (2008).
[10] Zhang L., Wang W., Yang J., Chen Z., Sonochemical Synthesis of Nanocrystallite Bi2O3 as a Visible-Light-Driven Photocatalyst, Applied Catalysis, 308(10), p. 105 (2006).
[11] Fruth V., Ianculescu A., Berger D., Preda S., Synthesis, Structure and Properties of Doped Bi2O3, Journal of the European Ceramic Society, 26(14), p. 3011 (2006).
[12] Jayasimhadri M., Ratnam B.V., Jang Kiwan., Conversion of Green Emission into White Light in Gd2O3 Nanophosphors, Thin Solid Films, 518(22), p. 6210 (2010).
[13] Ristić M., Popović S., Musić S., Formation and Properties of Cd(OH)2 and CdO Particles, Materials Letters, 58(20), p. 2494 (2004).
[14] Ashoka S., Chithaiah P., Chandrappa G.T., Studies on the Synthesis of CdCO3 Nanowires and Porous CdO Powder, Materials Letters, 64(2), p. 173 (2010).
[15] Balamurugan S., Xu M., Takayama-Muromachi E., Magnetic and Transport Properties of High-Pressure Synthesized Perovskite Cobalt Oxide (Sr1–xCax)CoO3 (0⩽x⩽0.8), Journal of Solid State Chemistry, 178(11), p. 3431 (2005).
[16] احمدپور، سجاد؛ عالمی، عبدالعلی؛ خادمی­نیا، شاهین؛ مطالعه ساختاری و سیستماتیک نانو ذرات لیتیم متا سیلیکات (Li2SiO3) سنتز شده به روش گرمابی، مجله بلورشناسی و کانی شناسی ایران، (2)21، ص. 243 (1392).