مطالعه‌ی محاسباتی خواص آنتی‌اکسیدانی ویتامین E و توانایی آن در خنثی‌سازی رادیکال‌های آلکیل پراکسید

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

2 گروه شیمی، ، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، تاکستان، ایران

چکیده

در این پژوهش، عملکرد آنتی اکسیدانی آلفاتوکوفرول، α-TOCO، یکی از گونه‌های فعال ویتامین E با رادیکال با استفاده از نظریه تابعیت چگالی، DFT، و مدل پیوستار قطبش‌پذیر شبه هادی، CPCM، در سطح نظری B3LYP/6-31G** و سه فاز مختلف گاز، روغن و آب مطالعه شده است. محاسبات انرژی برهمکنش نشان می‌دهد که بین رادیکال و α-TOCO نیروی جاذبه وجود دارد و مقدار آن در فاز روغنی و آب بیش‌تر از فاز گازی می‌باشد. مطالعه سازوکارهای انتقال الکترون، ربایش اتم هیدروژن و اضافه‌شدن رادیکال نشان می‌دهد که فرایند اضافه شدن رادیکال نسبت به دیگر واکنش‌ها از نظر ترمودینامیکی مطلوب‌تر می‌باشد و فازهای روغنی و آبی هر دو فازهای مناسب برای انجام این نوع فرآیندها هستند. مقادیر کمیت‌های واکنش‌پذیر محاسبه شده نشان می-دهد که α-TOCO در برابر رادیکال تمایل به اکسید شدن دارد که این تمایل در فاز آبی از همه بیشترمی‌باشد. همچنین با جذب رادیکال بر روی α-TOCO در هر فاز، خاصیت آنتی‌اکسیدانی α-TOCO کم می‌شود و الکترون‌پذیرندگی آن افزایش می‌یابد. نتایج محاسبات نظریه تابعیت چگالی وابسته به زمان، TD-DFT، نشان می‌دهند که طول‌موج بیشینه جذب، λmax، و قدرت نوسانگر متناظر با آن، fmax، برای α-TOCO در فاز روغنی بیشتر از فاز گازی و آب می‌باشد.λmax و fmaxها با جذب رادیکال بر روی α-TOCO به‌طور قابل ملاحظه تغییر می‌کند و در فازهای روغنی و آبی،λmax همتافت و α-TOCO نزدیک به طول موج نور قرمز رنگ می-شود. نتایج حاصل از محاسبات اتم‌ها در مولکول‌ها، AIM، نشان می‌دهند که برهمکنش‌های ایجاد شده بین α-TOCO و رادیکال در هر سه فاز از نوع پیوند هیدروژنی و واندروالسی است با این تفاوت که تعداد پیوندها و قدرت پیوندهای ایجاد شده به ترتیب از فاز روغنی به آبی و از فاز آبی به گازی کاهش می‌یابد. این نتیجه با مقادیر محاسبه‌شده برای انرژی‌های برهمکنش و مقادیر کمیت‌های ترمودینامیکی واکنش اضافه‌شدن رادیکال به α-TOCO مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات