ارزیابی ریسک در فرایند نشتی از خطوط لوله و تجهیزهای ذخیره سازی نفت و فراورده های نفتی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

امروزه تأسیسات  ذخیره ­سازی نفت و فراورده ­های نفتی به عنوان یکی از اقتصادی­ ترین فرایندهای ذخیره ­سازی در دنیا شناخته می ­شود. در این پژوهش، تأثیر  پارامترهای گوناگون بر حادثه های احتمالی مخازن نفتی با استفاده از نرم­افزار PHAST  مد­ل­ سازی و ارزیابی شد. در شبیه­ سازی انجام شده، یک مخزن ذخیره تحت فشار نفت خام به همراه خط لوله ورودی به مخزن در نظر گرفته شده و احتمال نشتی از خط لوله مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها نشان داد که قطر حوضچه نفتی  شبیه­ سازی شده در این کار بسته به شرایط آب و هوایی می ­تواند تا بیش از 40 متر گسترش یابد و در اثر وزش باد و با فرض ایجاد آتش استخری در حوضچه نفتی، تابش گرمایی با شدتkW/m2 4 تا فاصله 20 متر از حوضچه می­ تواند تأثیرگذار باشد. بر اساس نتیجه های به­ دست­ آمده، ناحیه­ های تحت تأثیر موج فشاری ایجادشده از انفجار و اشتعال ناگهانی نیز به ­طور متوسط  به ترتیب 27 و 30 متر می­ باشد. نتیجه ­های شبیه­ سازی برای شرایط احتراق و تبخیر در غیاب آتش­ سوزی و انفجار نشان داد که شدت تبخیر در لحظه­ های اولیه بالا بوده و پس از گذشت حدود 2000 ثانیه به دلیل کم شدن میزان نفت در حوضچه، از شدت تبخیر کاسته شده و این پدیده منجر به کاهش شعاع حوضچه می­ شود. بالا رفتن دمای مخزن و همچنین میزان مواد نفتی تبخیر شده با گذشت زمان از مهم ­ترین مسئله­ ها در این بخش هستند که افزون بر سخت نمودن شرایط کنترلی سامانه، می­تواند ایمنی و سلامتی محیط را با خطرهایی مواجه کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


 [1] Al Hagrey S.A., 2D Optimized Electrode Arrays for Borehole Resistivity Tomography and CO2 Sequestration Modelling, Pure Appl. Geophys, 169: 1283-1292, (2012).
[2] Asnaashari A., Brossier R., Garambois S., Audebert F., Thore P., Virieux J., Time-Lapse Seismic Imaging Using Regularized Full-Waveform Inversion with a Prior Model: Which Strategy?,   Geophys Prospect, 63: 78-98, DOI: 10.1111/1365-2478.12176, (2015).
[3] Bachu S., Bennion B., Effects of in Situ Conditions on Relative Permeability Characteristics of CO2-Brine Systems, Environ Geol, 54: 1707-1722, DOI: 10.1007/s00254-007-0946-9, (2008).
[4] Kuan, Yeng S., “Design, Construction and Operation of the Floating Roof Tank”, Thesis of bachelor of Engineering, Faculty of Engineering and Surveying, University of Southern Queensland, (2009).
[5] دلبری، هنگامه؛ توکلی، امید، "رویکردهای فناوری، مدیریتی و کاربردی در ذخیره سازی نفت و فراورده ­های نفتیاولین همایش ذخیره ­ساcی زیرزمینی نفت و گاز، 1393.
 [7] Rosenfeld A.B., Gordon D.L., Guerin-McManus M., “Reinventing the Well Approaches to Minimizing the Environmental and Social Impact of Oil Development in the Tropics”, Conservation International. (1997).
 [8] Witlox H.W.M., Harper M., Oke A., Stene J., “PHAST Validation of Discharge and Atmospheric Dispersion for Pressurised Carbon Dioxide Releases”, Loss Prevention in the Process Industries, 1-13, (2013).
 [10] Pandya N., Marsden E., Floquet P., Gabas N., “Toxic Release Dispersion Modelling with PHAST: Parametric Sensitivity Analysis”, ICISAP - 3rd International Conference on Safety & Environment in Process Industry, Rome, Italy, (2008).
 [11] Ganci F., Carpignano A., Mattei N., Carcassi M.N., Hydrogen Release and Atmospheric Dispersion: Experimental Studies and Comparison with Parametric Simulations, Hydrogen Energy, 36: 2445-2454, (2011).
 [12] Pontiggia M., Landucci G., Busini V., Derudi M., Alba M., Scaioni M., Bonvicini S., Cozzani V., Rota R., CFD model simulation of LPG dispersion in urban areas, Atmospheric Environment, 45: 3913-3923. (2011).
[13] هاشمی، اعظم السادات؛ کرباسی، عبدالرضا؛ عتابی، فریده؛ "ارائه الگوی ارزیابی اثرات زیست محیطی پروژه­ های اکتشاف و استخراج نفت و گاز بر محیط­ های دریاییپنجمین همایش ملی انرژی، (1384).
[16] زرگری مرندی، سمیرا؛ وفایی سفتی، محسن؛ باغبان صالحی، مهسا؛ موسوی اقدم، عاطفه؛ دادوند کوهی، احمد؛ کنترل تولید شن: کاربرد هیدروژل­ ها، روشی نوین در مخازن نفتی، (1)83: 215 تا 227 (1396).
[17] باقری، مجتبی؛ بدری، ناصر؛ رشتچیان، داود؛ اقبالیان، هوشنگ؛ تعیین حریم ایمن خطوط لوله انتقال گاز ترش به روش ارزیابی کمی ریسک،  نشریه شیمی و مهندسی شیمی ایران، (2)32: 57 تا 71 (1392).
[18] Canter L.W., “Environmental Impact Assessment”, McGraw-Hill International Edition, 2nd ed. (1996).