نویسنده = حمدا.. صالحی
بررسی ویژگی های ساختاری ، الکترونی و اپتیکیHgO با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی اختلالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 فروردین 1402

حمدا.. صالحی؛ خدیجه غرباوی؛ نرگس السادات موسوی نژاد


بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و فشارگذار ترکیب GaP در فازهای گوناگون و تحت فشار

دوره 41، شماره 4، اسفند 1401، صفحه 41-51

حمدا.. صالحی؛ شیوا مخاوات؛ پیمان امیری


بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و نوری ایندیم نیترید

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 131-138

حمدا.. صالحی؛ نادیا نواصر


چینش اتمی و ویژگی‌های ساختاری و الکترونی Si2BN با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی

دوره 40، شماره 3، آذر 1400، صفحه 129-142

حمدا.. صالحی؛ زهره جاودانی؛ پیمان امیری


بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی کالکوژنیدهای استرانسیوم با روش شبه‌پتانسیل

دوره 40، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 209-218

حمداله صالحی؛ مژده بهروزی نژاد؛ یاسر حاجتی


مطالعه ی ابتدا به ساکن ویژگی های ساختاری و الکترونی HgTe در فازهای متفاوت

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 53-63

حمدا.. صالحی؛ زینب ایزدی؛ پیمان امیری


بررسی ویژگی‌های ساختاری و الکترونی ترکیب‌های AgGaX2(X=Se,S,Te) و CuSbX2(X=Se,S,Te) با استفاده از نظریۀ تابعی چگالی

دوره 38، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 195-211

حمدا.. صالحی؛ الهام گردانیان؛ روح الله زارع حسن آباد


بررسی ویژگی‌های ساختاری، الکترونی و اپتیکی 3BaZrO با استفاده از نظریه‌ی تابعی چگالی

دوره 37، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 113-123

حمدا.. صالحی؛ زهره جاودانی؛ صغری بهرامی