نویسنده = حدیثه معصومی
بررسی جذب نیکل از محیط آبی توسط کربن پوست پرتقال

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 231-246

حدیثه معصومی؛ فاطمه صغری یحیی زاده؛ حسین قنادزاده گیلانی


بررسی تعادل فازی اسید بوتیریک در محلول آبی با استفاده از حلال‌های آلی (متیل اتیل کتون و دی اتیل اتر)

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 265-282

حسین قنادزاده گیلانی؛ حدیثه معصومی؛ زینب نوروز زاده ثانی


مطالعه مقایسه حذف فلز روی با استفاده از ریزجلبک اسپیرولینا خام و اصلاح شده با نانو جاذب مغناطیسی

دوره 41، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 57-70

حدیثه معصومی؛ محدثه یوسفی؛ حسین قنادزاده گیلانی


بررسی جذب سطحی فسفریک اسید از محیط آبی توسط سبوس گندم و پوست موز

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 175-192

حدیثه معصومی؛ ثمین حقیقی پور؛ حسین قنادزاده گیلانی


بررسی کارایی زئولیت کلینوپتیلولیت طبیعی در حذف منیزیم از محلول‌های آبی

دوره 40، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 55-73

حدیثه معصومی؛ سکینه ردایی؛ حسین قنادزاده گیلانی


اثر نمک های فسفات در استخراج مالیک اسید به وسیله سامانه ی دو فازی آبی

دوره 39، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 167-175

حدیثه معصومی؛ حسین قنادزاده گیلانی


بررسی عامل‌های مؤثر بر سامانه دو فازی دارای پلی اتیلن گلیکول4000 گرم بر مول و نمک های فسفات در استخراج مالیک اسید

دوره 39، شماره 4، بهمن 1399، صفحه 177-184

حدیثه معصومی؛ طاهره جنگجوی شالدهی؛ حسین قنادزاده گیلانی


بررسی پارامترهای مؤثر بر استخراج آسکوربیک اسید به کمک نمک‌های سولفات و پلی اتیلن گلیکول در سامانه‌های دوفازی آبی

دوره 39، شماره 3، آبان 1399، صفحه 163-170

طاهره جنگجوی شالدهی؛ حدیثه معصومی؛ حسین قنادزاده گیلانی؛ هلن حسین‌پور