موضوعات = شیمی فیزیک و شیمی سطح
پیش بینی دمای ذوب مایع‌های یونی بر پایه آنیون بیس(تری‌فلورومتیل‌سولفونیل)ایمید با رویکرد QSPR

دوره 39، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 149-158

شهربانو رحمان ستایش؛ عبدالحلیم طریک؛ رحمان زبیدی


بهینه سازی حذف کادمیم(II) از محلول آبی توسط نانوذره های کبالت اکسید با استفاده از مدل تاگوچی

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 55-62

نیوشا جوادنیا؛ عبدالهادی فرخ نیا؛ زهرا عباسی


پیش بینی عدد کئوردیناسیون سطح فلزهای مذاب

دوره 37، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 167-175

انسیه قاسمیان لمراسکی؛ حدیث پرهیز


نفوذ نانووایر نقره به درون نانولوله ی کربنی: یک روش مؤثر برای رهایش داروی ضد سرطان

دوره 36، شماره 4، دی 1396، صفحه 189-199

حامد اکبرزاده؛ عصمت مهرجویی؛ محسن عباسپور؛ سیروس سالمی


کاربرد پوسته برنج خام در حذف نفت خام از محیط های آبی

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 13-23

زهرا السادات رضوی؛ نوراله میرغفاری؛ بهزاد رضایی