موضوعات = شیمی آلی
مطالعه هامت وارونگی نیتروژن درN ـ فنیل‌آزیریدین ها به روش MP2

دوره 37، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 159-166

صفا علی عسگری؛ احسان عطری


بررسی سینتیکی واکنش 3،6-دی هیدرو-2H-پیران با رادیکال هیدروکسیل

دوره 36، شماره 4، دی 1396، صفحه 77-87

الهام باولی بهمئی؛ شاپور رمضانی


سنتز و شناسایی ترکیب هیبریدی معدنی ـ آلی نوین بر پایه‌ی پُلی‌اکسومتالات نوع کگینی H3[(PO4)Mo12O36]

دوره 36، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 117-127

سمیه طالقانی؛ مسعود میرزائی؛ حسین اشتیاق حسینی


مطالعه برهمکنش منوترپن‌های خطی با نانو ذره بورنیترید (B12N12)

دوره 35، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 11-19

اسماعیل وصالی؛ زهرا ا میرزاده؛ خدیجه دیده بان


تهیه 4-آریلیدین-2-آلکیل‌تیو-H4-تیازول-5-اون‌ها با استفاده از آمینواسیدهای بر پایه دی‌تیوکاربامات و آلدهیدها

دوره 35، شماره 3، آبان 1395، صفحه 43-55

عظیم ضیایی حلیمه جانی؛ پریچهر آقابزرگ نانوا؛ یزدانبخش لطفی نوسود؛ بهزاد خلیلی


تهیه و کاربرد 6،3-دی‌فنیل‌پیرازین-5،2-دی‌اون به عنوان لیگاندی کارآمد برای واکنش هک

دوره 35، شماره 3، آبان 1395، صفحه 57-64

باقر افتخاری سیس؛ مریم زیرک؛ نسرین برجسته؛ ارتان شاهین


بررسی عملکرد کاتالیست 2/ZrO5O2V برای اکسایش انتخابی ارتوزایلن به انیدرید فتالیک

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 41-52

علی اکبری چوبر؛ سید مهدی علوی املشی


تولید ماده دی متیل آمینو اتانول در مقیاس آزمایشگاهی و بررسی پارامترهای مؤثر بر آن

دوره 35، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 63-71

مریم اکبری؛ شهرام قنبری پاکدهی؛ مصطفی قربانی


تهیه و شناسایی نانومتخلخل V-SBA-16و کاربرد آن به عنوان کاتالیست در فرایند اکسایش مستقیم بنزن به فنل

دوره 34، شماره 3، آبان 1394، صفحه 13-20

میلاد جورشعبانی؛ علیرضا بدیعی؛ نگار لشگری؛ قدسی محمدی زیارانی


بررسی فعالیت کاتالیست نانوذره های CuO در تجزیه گرمایی آمونیوم پرکلرات

دوره 34، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 13-23

سید قربان حسینی؛ اسماعیل ایومن


اپوکسیداسیون روغن سویا توسط کاتالیست ناهمگن سیلیکا سولفوریک اسید

دوره 33، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 19-29

احمد نعلبندی؛ علی اصغر خلیلی


بررسی تولید استر استئاریک اسید سوربیتن

دوره 33، شماره 3، آذر 1393، صفحه 19-24

علیرضا امین محلاتی؛ ایران عالم زاده


بررسی بارگذاری و رهایش کنترل شده یک داروی ضد آریتمی قلبی در یک چارچوب فلز ـ آلی

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 21-25

مرضیه امیدی؛ سید عباس شجاع الساداتی؛ علی مرسلی


بهینه سازی تهیه فراصوتی و بررسی تورمژل ابرجاذب با شبکه ساز متیلنبیس آکریل‌آمید

دوره 33، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 33-39

رجبعلی ابراهیمی؛ سید جلال حسینی؛ صدف لباسچی